Back to top

Ανακοινώσεις

06/03/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2020 Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2020

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη»

[ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5034569]

  • ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας

Διεύθυνση: Αμβροσίου Φραντζή 9, 117 43, ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 9249515 -210 9249510

E-mail: aemakrigian@gmail.com

  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:175.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
  • ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ Ε3341. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 1010900 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ33410000).

  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Δεκαοκτώ(18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV:79400000-8.
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης της ΟΚΕ για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστημικού μηχανισμού παρακολούθησης (ΟΣΥΜΗΠ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των τρεχουσών εξελίξεων στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη στην Ελλάδα και τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες στη βάση των προτεραιοτήτων των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, τον προσδιορισμό του πλαισίου λειτουργίας και την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Επίσης, θα περιλαμβάνει την διερεύνηση καλών πρακτικών στον ευρωπαϊκό χώρο και την ανταλλαγή εμπειριών. Η ΟΚΕ θα αντλήσει τεχνογνωσία και γνώση από τις καλές πρακτικές που άπτονται των κοινωνικών δικαιωμάτων και έχουν αναπτυχθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας με τις αντίστοιχες ΟΚΕ, ή με τους εκεί αντίστοιχους θεσμούς κοινωνικού διαλόγου.

Η λειτουργία του Μηχανισμού θα βασίζεται στα δεδομένα και στις αναλύσεις αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης όπως του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΕΙΕΑΔ), της Eurostat, των Ινστιτούτων των Κοινωνικών Εταίρων, κ.α τις οποίες και θα επεξεργάζεται με βάση τις προτεραιότητες και τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων όπως εκφράζονται στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης συμμετοχής τους στην Ο.Κ.Ε.. Η αξιοποίηση διαφορετικών πηγών πληροφόρησης οδηγεί στην προσέγγιση εναλλακτικών πλευρών των υπό παρακολούθηση θεμάτων, απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική διαβούλευση και τη ζητούμενη σύνθεση θέσεων και απόψεων. Σημαντική εισροή θα αποτελέσουν και οι σχετικές εξελίξεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (i) χώρες που έχουν περάσει από Μνημόνιο και ii) λοιπές ευρωπαϊκές χώρες).

04/03/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδoς (Ο.Κ.Ε.) ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια, εγκατάσταση και εκκίνηση λειτουργίας τεχνολογικού εξοπλισμού για την υποστήριξη του κυρίως υποέργου της πράξης «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007919 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» (Απόφαση ένταξης 1492/05.102017), που θα ενεργοποιεί το περιφερειακό επίπεδο και θα αναβαθμίζει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθμ. Ενάριθμ. Έργου 2017ΣΕ44110000).

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι τις 11/03/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. στο email: president@oke-esc.eu

 Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80, παρ. 2 του Ν. 4412/2016), φορολογική ενημερότητα καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου (στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά στους διαχειριστές, και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Συμβούλου, καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2020
Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. της Ελλάδος

Γεώργιος Βερνίκος

01/12/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΜΟΥ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΙΟΔΕΣΙΑ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε./ΝΠΙΔ) ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή τόμου με δημιουργία ειδικού εξωφύλλου καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας με εκτύπωση χρώματος χρυσού ή ασημί στο εξώφυλλο και στη ράχη. Βιβλιοδεσία των τευχών στο ειδικό εξώφυλλο σκληρό καπάκι και παράδοση στα γραφεία της Ο.Κ.Ε.

Τεμάχια: 200
Τιμή προσφοράς (άνευ ΦΠΑ) ανά τεμάχιο.
Το περιεχόμενο του τόμου θα σας παραδοθεί στην έδρα μας και αποτελείται από 3 τεύχη του περιοδικού της Ο.Κ.Ε. «Κοινωνικός Διάλογος».
Στην προσφορά να αναγράφεται η συνολική τιμή (με ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους στα γραφεία της Ο.Κ.Ε., οδός Αμβροσίου Φραντζή 9, 11743 Ν. Κόσμος-Αθήνα (4ος όροφος), έως 16/12/2019 και ώρα 16:00, ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς (gramoke@otenet.gr).

Αθήνα, 1η Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. της Ελλάδος

Γεώργιος Βερνίκος

19/02/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για την λογιστική – φοροτεχνική υποστήριξη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)

01/08/2018

Πρόσκληση

Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων εξωτερικών συνεργατών για παροχή επιστημονικών, τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της Ο.Κ.Ε.. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω e-mail: gramoke@otenet.gr 

19/04/2018

Προκήρυξη

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων Επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ.15/19.4.2018/τ.ΑΣΕΠ).

18/04/2018

Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός

Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το Έργο με τίτλο «Προσδιορισμός του πλαισίου λειτουργίας - Ανάπτυξη και Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης» με Κωδικό ΟΠΣ : 5007919 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020». 

13/12/2017

Διήμερο εργαστήριο για την Καταπολέμηση των Πολλαπλών Διακρίσεων 

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διοργανώνει διήμερο εργαστήριο - ανοιχτή συζήτηση, στο πλαίσιο του έργου «Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα: Προώθηση της ισότητας μέσω της ενεργητικής συμμετοχής και της διαμόρφωσης πολιτικών». Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΟΚΕ την Τετάρτη 20 και Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017. 

27/06/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Tackling multiple discriminations in Greece: Delivering equality by active exploration and enabling policy interventions”, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ενδιαφέρεται για τη συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, για την σύνθεση έκθεσης πεπραγμένων, που θα προκύψει από την οργάνωση εργαστηρίων (workshops), πάνω στα θέματα της καταπολέμησης των διακρίσεων και την προετοιμασία άλλων σχετικών κειμένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση gramoke@otenet.gr, έως την Τετάρτη 12/7/2017. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Γ. Γκόγκα, στο τηλ. 2109249510 (εσωτ.28).

01/01/2017

Λίστα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων της Ο.Κ.Ε.

Σελίδες