Back to top

Ανακοινώσεις

04/03/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδoς (Ο.Κ.Ε.) ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια, εγκατάσταση και εκκίνηση λειτουργίας τεχνολογικού εξοπλισμού για την υποστήριξη του κυρίως υποέργου της πράξης «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007919 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» (Απόφαση ένταξης 1492/05.102017), που θα ενεργοποιεί το περιφερειακό επίπεδο και θα αναβαθμίζει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθμ. Ενάριθμ. Έργου 2017ΣΕ44110000).

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι τις 11/03/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. στο email: president@oke-esc.eu

 Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80, παρ. 2 του Ν. 4412/2016), φορολογική ενημερότητα καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου (στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά στους διαχειριστές, και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Συμβούλου, καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2020
Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. της Ελλάδος

Γεώργιος Βερνίκος

01/12/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΜΟΥ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΙΟΔΕΣΙΑ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε./ΝΠΙΔ) ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή τόμου με δημιουργία ειδικού εξωφύλλου καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας με εκτύπωση χρώματος χρυσού ή ασημί στο εξώφυλλο και στη ράχη. Βιβλιοδεσία των τευχών στο ειδικό εξώφυλλο σκληρό καπάκι και παράδοση στα γραφεία της Ο.Κ.Ε.

Τεμάχια: 200
Τιμή προσφοράς (άνευ ΦΠΑ) ανά τεμάχιο.
Το περιεχόμενο του τόμου θα σας παραδοθεί στην έδρα μας και αποτελείται από 3 τεύχη του περιοδικού της Ο.Κ.Ε. «Κοινωνικός Διάλογος».
Στην προσφορά να αναγράφεται η συνολική τιμή (με ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους στα γραφεία της Ο.Κ.Ε., οδός Αμβροσίου Φραντζή 9, 11743 Ν. Κόσμος-Αθήνα (4ος όροφος), έως 16/12/2019 και ώρα 16:00, ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς (gramoke@otenet.gr).

Αθήνα, 1η Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. της Ελλάδος

Γεώργιος Βερνίκος

19/02/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για την λογιστική – φοροτεχνική υποστήριξη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)

01/08/2018

Πρόσκληση

Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων εξωτερικών συνεργατών για παροχή επιστημονικών, τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της Ο.Κ.Ε.. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω e-mail: gramoke@otenet.gr 

19/04/2018

Προκήρυξη

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων Επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ.15/19.4.2018/τ.ΑΣΕΠ).

18/04/2018

Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός

Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το Έργο με τίτλο «Προσδιορισμός του πλαισίου λειτουργίας - Ανάπτυξη και Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης» με Κωδικό ΟΠΣ : 5007919 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020». 

13/12/2017

Διήμερο εργαστήριο για την Καταπολέμηση των Πολλαπλών Διακρίσεων 

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διοργανώνει διήμερο εργαστήριο - ανοιχτή συζήτηση, στο πλαίσιο του έργου «Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα: Προώθηση της ισότητας μέσω της ενεργητικής συμμετοχής και της διαμόρφωσης πολιτικών». Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΟΚΕ την Τετάρτη 20 και Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017. 

27/06/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Tackling multiple discriminations in Greece: Delivering equality by active exploration and enabling policy interventions”, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ενδιαφέρεται για τη συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, για την σύνθεση έκθεσης πεπραγμένων, που θα προκύψει από την οργάνωση εργαστηρίων (workshops), πάνω στα θέματα της καταπολέμησης των διακρίσεων και την προετοιμασία άλλων σχετικών κειμένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση gramoke@otenet.gr, έως την Τετάρτη 12/7/2017. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Γ. Γκόγκα, στο τηλ. 2109249510 (εσωτ.28).

01/01/2017

Λίστα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων της Ο.Κ.Ε.

27/10/2016

Δήλωση Γ.Βερνίκου μετά το πέρας της Ευρωμεσογειακής Συνόδου Κορυφής 2016

"Η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου δοκιμάζεται σήμερα από πληθώρα προβλημάτων και αναταράξεων που χρήζουν αποτελεσματικής και συμπεφωνημένης αντιμετώπισης με πρώτο το μεταναστευτικό. Χρειάζεται να βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία και να καταρτίζουμε σχέδια κοινά δράσης και πολιτικές που θα μας επιτρέψουν να ελέγξουμε τις οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις του ζητήματος. Το ίδιο και για κάθε μείζον ζήτημα, όπως είναι η κοινωνική ένταξη και η αξιοπρεπής διαβίωση, η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η δια βίου εκπαίδευση και η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών, πρέπει να είναι το μέλημα όλων μας και στις δύο ακτές της Μεσογείου και πιστεύω ότι η φετινή Ευρωμεσογειακή Σύνοδος συνέβαλε σε αυτή την κατεύθυνση."

Σελίδες