Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

Σκοπός του προγράμματος

Μια διεξοδική ανασκόπηση των προγραμμάτων της Ε.Ε. για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις κατέληξε στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι αποτελεσματικότερη στις διαδικασίες της, να ενισχύσει τον στρατηγικό της προγραμματισμό και να εστιάσει περισσότερο στις δραστηριότητές της. Ως απάντηση σε αυτήν την αξιολόγηση, η Επιτροπή έχει αναπτύξει ένα στρατηγικό πλαίσιο προκειμένου να εφαρμόσει μια  προσέγγιση με έμφαση στην στρατηγική και συμμετοχικότητα για την υλοποίηση του προγράμματος PROGRESS.

Το Στρατηγικό Πλαίσιο είναι ένα σημαντικό εσωτερικό εργαλείο διαχείρισης και υπευθυνότητας με δύο σημαντικές λειτουργίες: τον καθορισμό της στρατηγική του PROGRESS και την αξιολόγηση της συμβολής του στην επίτευξη των στόχων της Κοινωνικής Ατζέντας. Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα εξελίσσεται συνεχώς, καθώς προκύπτουν νέες ευκαιρίες ενώ άλλες εξαντλούνται ή υποβιβάζονται σε  χαμηλότερης προτεραιότητας.

Το Στρατηγικό Πλαίσιο θέτει τους στόχους που το PROGRESS πρέπει να επιτύχει -«αποτελέσματα» - βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, την συμβολή που μπορεί να έχει και τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ των εταίρων ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Ακολουθεί μια λογική αλυσίδα όπου το τελικό αποτέλεσμα καθορίζει τα ενδιάμεσα και έπειτα άμεσα αποτελέσματα που θα αναμένεται να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια 2007 - 13 του προγράμματος. Τα άμεσα αποτελέσματα πρέπει να υλοποιηθούν ώστε τα ενδιάμεσα να  επιτευχθούν, και ούτω καθεξής.

Η αξιολόγηση της απόδοσης είναι κρίσιμη για να καταστήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη υπεύθυνα για τις πολιτικές και τις ενέργειές τους. Ως εκ τούτου το Στρατηγικό Πλαίσιο παρέχει ένα σύνολο δεικτών απόδοσης που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του προγράμματος PROGRESS ως προς την επίτευξη των στόχων του και την παροχή των  προϊόντων του.