Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

Το πρόγραμμα PROGRESS

Το PROGRESS είναι το πρόγραμμα της ΕΕ υπέρ της απασχόλησης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Θεσπίστηκε για να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων ευκαιριών, όπως ορίζονται στην κοινωνική ατζέντα. Το πρόγραμμα συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Το πρόγραμμα PROGRESS, που λειτουργεί από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ξεκίνησε το 2007 και θα ολοκληρωθεί το 2013. Αντικαθιστά τα τέσσερα προηγούμενα προγράμματα που έληξαν το 2006 και κάλυπταν δράσεις κατά των διακρίσεων, θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών, μέτρα απασχόλησης και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η ΕΕ επέλεξε ένα ενιαίο πρόγραμμα με στόχο τον εξορθολογισμό και την απλούστευση της διαδικασίας χρηματοδότησης και την επικέντρωση των δραστηριοτήτων της έτσι ώστε να βελτιωθεί ο αντίκτυπός τους.

Το πρόγραμμα PROGRESS διασφαλίζει ότι η κοινωνική πολιτική της ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις μείζονες προκλήσεις και επικεντρώνεται σε δράσεις που απαιτούν συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στηρίζει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και την ενιαία εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος PROGRESS είναι 743,25 εκατομμύρια ευρώ για επτά χρόνια (2007-2013). Η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον προϋπολογισμό για να προωθήσει τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό πέντε τομέων:

  • Απασχόληση
  • Κοινωνική ένταξη και προστασία
  • Συνθήκες εργασίας
  • Καταπολέμηση των διακρίσεων
  • Ισότητα των φύλων