Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

Εκδόσεις

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) εκδίδει σε τεύχη όλες τις Γνώμες της. Επίσης, η Ο.Κ.Ε. εκδίδει Ενημερωτικό Δελτίο (1998-2008) και το περιοδικό «Κοινωνικός Διάλογος» (Οκτώβριος 2008-σήμερα) με όλες τις τρέχουσες δραστηριότητες και εκδηλώσεις της. Όλες οι παραπάνω εκδόσεις αποστέλλονται σε χιλιάδες αποδέκτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Ο.Κ.Ε., ακόμη, εκδίδει τον ετήσιο Απολογισμό Δραστηριοτήτων της, τα Πρακτικά των εκδηλώσεών της, ειδικές εκδόσεις και σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά έντυπα για το θεσμό της Ο.Κ.Ε. και το έργο της.