Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

Γνώμες : [ 1-99 ] [ 100-199 ] [ 200+ ]

 1. «Θεματικός Τουρισμός - Eιδικές Mορφές Tουρισμού - Pυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2019)
 2. «Μείωση Ασφαλιστικών Εισφορών και άλλες διατάξεις»
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2019)
 3. «Δικαιοσύνη και Ορθή Νομοθέτηση»
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Οκτώβριος 2018)
 4. «Κυκλική Οικονομία»
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Οκτώβριος 2018)
 5. «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»
  Σχέδιο Νόμου (Οκτώβριος 2018)
 6. «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και Άλλες Διατάξεις»
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2017)
 7. «Στρατηγικός Σχεδιασμός για το Σωφρονιστικό Σύστημα 2018-2020»
  Γνώμη (Οκτώβριος 2017)
 8. «Ατζέντα 2030 του Ο.Η.Ε.: Στόχοι Προτεραιοτήτων για την Ελλάδα»
  Γνώμη (Μάρτιος 2017)
 9. «Ανθρώπινες ροές στην Ελλάδα: πτυχές και επιπτώσεις του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος»
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2016)
 10. «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
  Σχέδιο Νόμου (Σεπτέμβριος 2016)
 11. «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Περιφερειακή και Οικονομική Ανάπτυξη της χώρας»
  Σχέδιο Νόμου (Μαϊος 2016)
 12. «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων»
  Σχέδιο Νόμου (Μαϊος 2016)
 13. «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης του Αγροτικού Χώρου και άλλες διατάξεις»
  Σχέδιο Νόμου (Απρίλιος 2016)
 14. «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα – Ενίσχυση Κοινωνικής Προστασίας και Ένταξης»
  Πρόταση Νόμου ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ (Απρίλιος 2016)
 15. «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια - Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)»
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2016)
 16. «Γενικές Αρχές της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης για τον Διάλογο στο πλαίσιο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής»
  Κυβερνητικό κείμενο θέσεων (Δεκέμβριος 2015)
 17. «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα»
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2015)
 18. «Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη:
  Προτεραιότητες και προκλήσεις αποτελεσματικής εφαρμογής»

  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούνιος 2015)
 19. «Η Αδήλωτη Εργασία και προτάσεις για την αντιμετώπισή της»
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούνιος 2015)
 20. «Τροποποίηση διατάξεων του Νόμου 1876/1990 – Αποκατάσταση και Αναμόρφωση του πλαισίου περί Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, Μεσολάβησης και Διαιτησίας και άλλες διατάξεις»
  Σχέδιο Νόμου (Μάϊος 2015)
 21. «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικίων και Αλλες Διατάξεις»
  Σχέδιο Νόμου (Μάϊος 2015)
 22. «Ρυθμίσεις για την Λήψη Αμεσων Μέτρων για την Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης, την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και Λοιπές Διατάξεις»
  Σχέδιο Νόμου (Μάϊος 2015)
 23. «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις»
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2014)
 24. «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας»
  Σχέδιο Νόμου (Μάιος 2014) 
 25. «Το Κοινωνικό Δίκτυ Ασφαλείας για τη Διατήρηση της Κοινωνικής Συνοχής: Προτάσεις και Μέτρα Πολιτικής»
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Μάρτιος 2014)
 26. «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2014)
 27. «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις»
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2014)
 28. «Η Μετανάστευση στην Ευρωμεσογειακή περιοχή»
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2013)
 29. «Τροποποίηση του νόμου 927/1979 ″Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις″ (Α' 139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328)»
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2013)
 30. «Ενιαίος Φόρος Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2013)
 31. «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2013)
 32. «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
  Σχέδιο Νόμου (Οκτώβριος 2013)
 33. «Απασχόληση, Καινοτομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Οκτώβριος 2013)
 34. «Διαμόρφωση πλαισίου για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων»
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Σεπτέμβριος 2013)
 35. «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό»
  Σχέδιο ΚΥΑ (Σεπτέμβριος 2013)
 36. «Ρύθμιση αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών»
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2013)
 37. «Φορολογία εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2013)
 38. «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιοργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις»
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2013)
 39. Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ως παράγοντες κοινωνικής συνοχής
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούνιος 2013)
 40. Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2013)
 41. Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Φεβρουάριος 2013)
 42. Ωράριο Εμπορικών Καταστημάτων
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Φεβρουάριος 2013)
 43. Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2013)
 44. Παρέμβαση της ΟΚΕ για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
  (Δεκέμβριος 2012)
 45. Θέσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) για την Απασχόληση Υψηλής Εξειδίκευσης (Ν. 4071/2012)
  (Νοέμβριος 2012)
 46. Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
  Έκθεση έτους 2010-2011
  (Ιούλιος 2012)
 47. Αντιμετώπιση των προβλημάτων του Κέντρου της Αθήνας
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούλιος 2012)
 48. Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέος Εταιρικός Τύπος – Σήματα Προϊόντων και Υπηρεσιών – Μεσίτες Ακινήτων – Ανάπτυξη Θαλάσσιου Τουρισμού και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Απρίλιος 2012)
 49. Οργάνωση και Λειτουργία του Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2012)
 50. Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού - Πρόγραμμα Ήλιος - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών (ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2012)
 51. Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2012)
 52. Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2012)
 53. Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2012)
 54. Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2012)
 55. Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2012)
 56. Κώδικας Ναρκωτικών
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2012)
 57. Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2012)
 58. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015
  Σχέδιο Νόμου (Οκτώβριος 2011)
 59. Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 60. Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 61. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 62. Θεσμικό Πλαίσιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Συλλογικές Οργανώσεις και την Επιχειρηματικότητα του Αγροτικού Κόσμου - Οργάνωση της Εποπτείας του Κράτους
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 63. Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 64. Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 65. Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 66. Αξιολόγηση Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2011-2014
  (Νοέμβριος 2011)
 67. Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 68. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 69. Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2011)
 70. Προστασία του Ανταγωνισμού
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2011)
 71. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2011)
 72. Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2011)
 73. Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2011)
 74. Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των Αστικών Συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2011)
 75. Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 76. Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 77. Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 78. Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 79. Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
  Έκθεση έτους 2009 (Φεβρουάριος 2011)
 80. Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 81. Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου Ο.Σ.Ε. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 82. Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 83. Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 84. Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 85. Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις. Ρυθμίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2010)
 86. Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων – Ορισμός του Επαγγελματία Αγρότη
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2010)
 87. Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2010)
 88. Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2010)
 89. Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
  Σχέδιο Νόμου (Μάιος 2010)
 90. Ευρώπη 2020 – Η νέα Στρατηγική της Λισαβόνας
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Απρίλιος 2010)
 91. Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Απρίλιος 2010)
 92. Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2010)
 93. Εγγυήσεις κατά της εργασιακής ανασφάλειας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2010)
 94. Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2010)
 95. Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2010)
 96. Tροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)» και του ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154Α) «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού» και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2010)
 97. Μετανάστευση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Φεβρουάριος 2010)
 98. Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα και διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2010)
 99. Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2009)
 100. Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2009)
 101. Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2009)
 102. Αξιολόγηση της Έκθεσης Εφαρμογής για το 2009 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008-2010
  (Νοέμβριος 2009)
 103. Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
  Έκθεση έτους 2008 (Νοέμβριος 2009)
 104. Δείκτες Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008 – 2010
  Αποτίμηση εξελίξεων (Νοέμβριος 2009)
 105. Οι πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και αντιμετώπισης της ανεργίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούνιος 2009)
 106. Οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κρίση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούνιος 2009)
 107. Ρύθμιση χρεών και προϋποθέσεις απαλλαγής των υπερχρεωμένων καταναλωτών από τα χρέη τους.
  Πρόταση Νόμου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Ιούνιος 2009)
 108. Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις.
  Σχέδιο Νόμου (Απρίλιος 2009)
 109. Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2009)
 110. Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2009)
 111. Νομικό Καθεστώς Λειτουργίας Εταιριών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2009)
 112. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιανουάριος 2009)
 113. Υδατικοί Πόροι
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιανουάριος 2009)
 114. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιανουάριος 2009)
 115. Υγεία
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιανουάριος 2009)
 116. Φτώχεια
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιανουάριος 2009)
 117. Δημόσια Διοίκηση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2008)
 118. Τουρισμός και Περιβάλλον
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2008)
 119. Οδηγία 2006/54/ΕΚ «Για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2008)
 120. Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης & Εισοδηματικές Ενισχύσεις Ανέργων: υστερήσεις, προκλήσεις, προοπτικές
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2008)
 121. Προστασία των δανειοληπτών και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2008)
 122. Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική ένταξη 2008-2010
  Κυβερνητική πρόταση (Σεπτέμβριος 2008)
 123. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2008-2010, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας
  Κυβερνητική πρόταση (Σεπτέμβριος 2008)
 124. Ενίσχυση της Διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, Έλεγχος των Δημοσίων Δαπανών, Μέτρα Φορολογικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Σεπτέμβριος 2008)
 125. Ακρίβεια - 2008
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Άυγουστος 2008)
 126. Δείκτες Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005 – 2008
  Αποτίμηση εξελίξεων (Ιούλιος 2008)

Γνώμες : [ 1-99 ] [ 100-199 ] [ 200+ ]