Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

Γνώμες : [ 1-99 ] [ 100-199 ] [ 200+ ]

 1. Μέτρα και μέσα για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική ενεργειακή πολιτική
  Κείμενο στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης (Ιούλιος 2008)
 2. Κατάρτιση της Εθνικής Έκθεσης Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2008-2010
  Κείμενο στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης (Ιούλιος 2008)
 3. Προτάσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (O.K.E.) στο νέο κύκλο της Στρατηγικής της Λισαβόνας 2007-2013
  (Ιούνιος 2008)
 4. Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
  Έκθεση έτους 2007 (Ιούνιος 2008)
 5. Παράταση ειδικών επιδοτήσεων και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάιος 2008)
 6. Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2008)
 7. Περιβάλλον – Προστασία της Φύσης
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιανουάριος 2008)
 8. Κλιματική Αλλαγή
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιανουάριος 2008)
 9. Kατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων-Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2008)
 10. Χωροταξία και Πολεοδομία
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2007)
 11. Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2007)
 12. Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2007)
 13. Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2007)
 14. Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών – Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των οδηγιών α) 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 και β) 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2007)
 15. Ανάληψη και Άσκηση Δραστηριοτήτων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2007)
 16. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2007)
 17. Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (Έκθεση του άρθρου 18 του Ν. 3304/2005)
  Έκθεση έτους 2006 (Ιούλιος 2007)
 18. Προσχολική Αγωγή και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούλιος 2007)
 19. Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2007)
 20. Πτωχευτικός Κώδικας
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2007)
 21. Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2007)
 22. Αναμόρφωση Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2007)
 23. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013
  Προσχέδιο Νόμου (Μάιος 2007)
 24. Τροποποίηση του Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή
  Σχέδιο Νόμου (Μάιος 2007)
 25. Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α’) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων οχημάτων αστικής ευθύνης (ΦΕΚ 331 Α’) και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάιος 2007)
 26. Πολιτισμός στην Ελλάδα. Οικονομικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές διαστάσεις και προοπτικές
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Μάρτιος 2007)
 27. Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.(ΗΔΙΚΑ Α.E.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2007)
 28. Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη
  Κυβερνητική Πρόταση (Μάρτιος 2007)
 29. Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2007)
 30. Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα
  Πράσινη Βίβλος - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Μάρτιος 2007)
 31. Για την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές συμβάσεις, την αποζημιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας των οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών
  Πρόταση Νόμου της Κ.Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Φεβρουάριος 2007)
 32. Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2007)
 33. Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2007)
 34. Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2007)
 35. Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2007)
 36. Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2006)
 37. Προγράμματα ανασυγκρότησης περιοχών που αντιμετωπίζουν βιομηχανική κρίση
  Πρόταση Νόμου της Κ.Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Νοέμβριος 2006)
 38. Προσχέδιο Πρότασης για αλλαγές του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  Κυβερνητική Πρόταση (Νοέμβριος 2006)
 39. Έκθεση Εφαρμογής για το 2006 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005-2008
  Έκθεση Εφαρμογής (Oκτώβριος 2006)
 40. Αναμόρφωση του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004
  Κυβερνητική Πρόταση (Oκτώβριος 2006)
 41. Αναδιάρθρωση των κλάδων Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
  Σχέδιο Νόμου (Σεπτέμβριος 2006)
 42. Εθνική Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη
  Κυβερνητική Πρόταση (Αύγουστος 2006)
 43. Eφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή ξενετήσιου προσανατολισμού (Έκθεση του άρθρου 18 του Ν.3304/2005)
  Έκθεση (Ιούλιος 2006)
 44. Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2006)
 45. Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης
  Κυβερνητική Πρόταση (Ιούνιος 2006)
 46. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2006)
 47. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 – Δ’ ΚΠΣ
  Γνώμη στο πλαίσιο της κοινωνικής διαβούλευσης (Απρίλιος 2006)
 48. Τροποποίηση του Ν. 2239/1994 για τα εμπορικά σήματα
  Σχέδιο Νόμου (Απρίλιος 2006)
 49. Ακρίβεια – Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Μάρτιος 2006)
 50. Τροποποίηση του ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α’331) “Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ' ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2006)
 51. Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2006)
 52. Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2006)
 53. Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας περί Αρτοποιείων και Πρατηρίων Άρτου – Ρύθμιση συναφών θεμάτων
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2006)
 54. Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2005)
 55. Φόρος Προστιθέμενης Aξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2005)
 56. Θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας (Ν. 2081/1992)
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2005)
 57. Εισαγωγή των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2005)
 58. Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2005)
 59. Επιτάχυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2005)
 60. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2005-2008, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας
  (Oκτώβριος 2005)
 61. Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
  Σχέδιο Νόμου (Oκτώβριος 2005)
 62. Πλαίσιο ρυθμίσεων για τη σύσταση και λειτουργία της ευρωπαϊκής εταιρίας
  Σχέδιο Νόμου (Σεπτέμβριος 2005)
 63. Μη Κρατικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Σεπτέμβριος 2005)
 64. Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2005)
 65. Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2005)
 66. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2005)
 67. Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2005)
 68. Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Mάιος 2005)
 69. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση 2005-2006
  (Mάιος 2005)
 70. Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2323/1995 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Ν. 3190/2003 (Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων και άλλα θέματα)
  Σχέδιο Νόμου (Απρίλιος 2005)
 71. Τομείς Προτεραιότητας ενόψει της ενδιάμεσης αξιολόγησης της Στρατηγικής της Λισσαβόνας το 2005
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Mάρτιος 2005)
 72. Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Mάρτιος 2005)
 73. Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2005)
 74. Συστηματοποίηση της Δια Βίου Μάθησης
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2005)
 75. Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2005)
 76. Έκθεση Ομάδας Υψηλού Επιπέδου υπό τον Wim Kok
  Κείμενο θέσεων (Δεκέμβριος 2004)
 77. Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2004)
 78. Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2004)
 79. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 703/1977 περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2004)
 80. Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2004)
 81. Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2004)
 82. Εφαρμογή των μεθόδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2004)
 83. Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2004)
 84. Διατροφή και κίνδυνος για την υγεία και την υγιεινή
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2004)
 85. Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος της Υγείας και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2004)
 86. Η συμβολή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2004)
 87. Η Στρατηγική της Λισσαβόνας και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2004)
 88. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2004)
 89. Περί τροποποίησης του Π.Δ. 81/2003 – Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Άυγουστος 2004)
 90. Η μετανάστευση και η συνεργασία μεταξύ των Κρατών στη Μεσόγειο
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Iούλιος 2004)
 91. Γεωργία και ασφάλεια των τροφίμων στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Iούλιος 2004)
 92. Δημιουργία Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Iούλιος 2004)
 93. Μερική Απασχόληση στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  Σχέδιο Νόμου (Iούλιος 2004)
 94. Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα
  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Μάιος 2004)
 95. Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2004)
 96. Μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2004)
 97. Διεύρυνση και μεταρρύθμιση αγροτικής πολιτικής
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2003)
 98. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 2000-2006 - Γ' Κ.Π.Σ.: Ενδιάμεση Αξιολόγηση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2003)
 99. Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - Αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2003)
 100. Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2003)

Γνώμες : [ 1-99 ] [ 100-199 ] [ 200+ ]