Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

Γνώμες : [ 1-99 ] [ 100-199 ] [ 200+ ]

 1. Ολυμπιακοί Αγώνες 2004
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2003)
 2. Η κατάσταση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα σήμερα
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2003)
 3. Η Προστασία του Καταναλωτή
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Οκτώβριος 2003)
 4. Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Σχέδιο Νόμου (Οκτώβριος 2003)
 5. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Σεπτέμβριος 2003)
 6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
  Σχέδιο Νόμου (Σεπτέμβριος 2003)
 7. Διοίκηση με Στόχους, Αξιολόγηση και Σταδιοδρομία Δημοσίων Υπαλλήλων, Μετατάξεις και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2003)
 8. Οργάνωση και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2003)
 9. Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ)
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2003)
 10. Επιχειρησιακά Προγράμματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III 2000-2006
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούνιος 2003)
 11. Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Απρίλιος 2003)
 12. Επιχειρησιακά Προγράμματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II 2000 - 2006
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Φεβρουάριος 2003)
 13. Επιστροφή ΦΠΑ και ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης επί των επιδοτήσεων που λαμβάνουν οι αγρότες ειδικού καθεστώτος
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Φεβρουάριος 2003)
 14. Κοινωνικός Διάλογος στην Ελλάδα. Αποτίμηση - Τάσεις - Προοπτικές
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2002)
 15. Νέες γνώσεις - Νέες απασχολήσεις - Τα αποτελέσματα των νέων τεχνολογιών
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2002)
 16. Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών
  Προσχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2002)
 17. Διαχείριση των Υδατικών Πόρων
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2002)
 18. Απλουστεύσεις και Βελτιώσεις στη Φορολογία Εισοδήματος και Κεφαλαίου και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2002)
 19. Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου
  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Οκτώβριος 2002)
 20. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη / Ανασυγκρότηση Υπαίθρου
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Οκτώβριος 2002)
 21. Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και λοιπές ρυθμίσεις
  Σχέδιο Νόμου (Αύγουστος 2002)
 22. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 2000 - 2006
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ιούλιος 2002)
 23. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2000 - 2006
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ιούλιος 2002)
 24. Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2002)
 25. Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2002)
 26. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτισμός 2000 - 2006
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Μάϊος 2002)
 27. Κοινωνία της Πληροφορίας
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Απρίλιος 2002)
 28. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000-2006 Γ'ΚΠΣ
  Επιχειρησιακά Προγράμματα (Απρίλιος 2002)
 29. Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ
  Σχέδιο Νόμου (Απρίλιος 2002)
 30. Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2002)
 31. Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2002)
 32. Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Δεκέμβριος 2001)
 33. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Σιδηρόδρομοι, αερολιμένες, αστικές μεταφορές 2000-2006
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Νοέμβριος 2001)
 34. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Οδικοί άξονες, λιμάνια και αστική ανάπτυξη 2000-2006
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Νοέμβριος 2001)
 35. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2000-2006
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Νοέμβριος 2001)
 36. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Νοέμβριος 2001)
 37. Προσαρμογή της νομοθεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις ανάγκες λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2001)
 38. Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις - Tο Παρόν και το Μέλλον
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2001)
 39. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον 2000-2006
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Νοέμβριος 2001)
 40. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υγεία-Πρόνοια 2000-2006
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Οκτώβριος 2001)
 41. Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 2000-2006 - EΠΕΑΕΚ ΙΙ
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Οκτώβριος 2001)
 42. Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Σεπτέμβριος 2001)
 43. Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, φορoλογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Σεπτέμβριος 2001)
 44. Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Σεπτέμβριος 2001)
 45. Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Σεπτέμβριος 2001)
 46. Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2001)
 47. Οργάνωση της αγοράς καυσίμων
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2001)
 48. Πλαίσιο Στόχων Αγροτικής Έρευνας
  Πλαίσιο Στόχων (Απρίλιος 2001)
 49. Πλαίσιο Στόχων Αγροτικής Έρευνας
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2000)
 50. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2000)
 51. Το Δημογραφικό Ζήτημα
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2000)
 52. Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις
  Νομοσχέδιο (Δεκέμβριος 2000)
 53. Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις
  Νομοσχέδιο (Νοέμβριος 2000)
 54. Η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Οκτώβριος 2000)
 55. Παγκοσμιοποίηση του εμπορίου στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Οκτώβριος 2000)
 56. Κατάρτιση στον Αγροτικό Τομέα στην Ελλάδα
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Σεπτέμβριος 2000)
 57. Συμβάσεις επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων, υποκείμενες σε δημοσιότητα
  Νομοσχέδιο (Αύγουστος 2000)
 58. Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών
  Νομοσχέδιο (Αύγουστος 2000)
 59. Η Φτώχεια στην Ελλάδα
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούλιος 2000)
 60. Λευκή Βίβλος για την ασφάλεια των τροφίμων
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Απρίλιος 2000)
 61. Γενετικά τροποποιημένα προϊόντα
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Απρίλιος 2000)
 62. Μετανάστευση και παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια
  Νομοσχέδιο (Φεβρουάριος 2000)
 63. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις" - Νόμος Πλαίσιο "Αλέξανδρος Παπαναστασίου
  Νομοσχέδιο(Ιανουάριος 2000)
 64. Σχέδιο Ανάπτυξης 2000-2006
  Σχέδιο Ανάπτυξης (Δεκέμβριος 1999)
 65. Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις
  Νομοσχέδιο (Σεπτέμβριος 1999)
 66. Συνοπτικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000 - 2006
  Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αύγουστος 1999)
 67. Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης
  Νομοσχέδιο (Αύγουστος 1999)
 68. Ο ρόλος των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή των χωρών της νοτιοανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα η ένταξή τους στην αγορά εργασίας
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούνιος 1999)
 69. Διεπαγγελματικές Οργανώσεις - Αρθρο 1 του Σχεδίου Νόμου Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας
  Σχεδίου Νόμου (Μάιος 1999)
 70. Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006. Μεταποίηση και Υπηρεσίες
  Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Απρίλιος 1999)
 71. Κοινωνικός Διάλογος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Απρίλιος 1999)
 72. Η περιφερειακή διάσταση των θεσμών Κοινωνικού Διαλόγου
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Μάρτιος 1999)
 73. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Μάρτιος 1999)
 74. Ατζέντα 2000-Διαρθρωτικά Ταμεία
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Φεβρουάριος 1999
 75. Εθνική Πολιτική Αναπτυξιακής Συνεργασίας - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις - Β΄ Κεφάλαιο του Σχεδίου Νόμου "Ρύθμιση Θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας και Συνεργασίας προς τρίτες χώρες, καθώς και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις
  Σχεδίου Νόμου (Ιανουάριος 1999)
 76. Οργανωτική και Λειτουργική Αναδιάρθρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις
  Προσχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 1998)
 77. Οργάνωση και Λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και περιχώρων
  Νομοσχέδιο (Νοέμβριος 1998)
 78. Μεταμοσχεύσεις Ανθρωπίνων Ιστών και Οργάνων
  Προσχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 1998)
 79. Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση- Α’ Κεφάλαιο του Σχεδίου Νόμου Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, Μονιμοποιήσεις Συμβασιούχων Αορίστου Χρόνου και άλλες διατάξεις
  Σχεδίου Νόμου (Οκτώβριος 1998)
 80. Για την Ανάπτυξη και τον Εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
  Νομοσχέδιο (Σεπτέμβριος 1998)
 81. Σχέδιο Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου
  Πρώτο Επίσημο Σχέδιο Κειμένου (Ιούλιος 1998)
 82. Ρύθμιση Εργασιακών Σχέσεων & άλλες διατάξεις
  Νομοσχέδιο (Ιούλιος 1998)
 83. Επαγγελματική Κατάρτιση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούνιος 1998)
 84. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις
  Προσχέδιο Νόμου (Απρίλιος 1998)
 85. Μέριμνα για την Απασχόληση Προσώπων Ειδικών Κατηγοριών
  Προσχέδιο Νόμου (Μάρτιος 1998)
 86. Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων
  Νομοσχέδιο (Φεβρουάριος 1998)
 87. Απασχόληση στον Αγροτικό Τομέα
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Οκτώβριος 1997)
 88. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις
  Νομοσχέδιο (Ιούλιος 1997)
 89. Οργάνωση και Λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών, στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων
  Νομοσχέδιο (Ιούλιος 1997)
 90. Τροποποίηση Τέλους 5% καταβαλλομένου από επισιτιστικές και συναφείς επιχειρήσεις υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων
  Σχέδιο Διάταξης (Μάιος 1997)
 91. Όροι, Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε αλλοδαπούς
  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Μάιος 1997)
 92. Διαδικασία για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τη νόμιμη διαμονή και εργασία των αλλοδαπών στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Μάρτιος 1997)
 93. Κατάργηση Φορολογικών Απαλλαγών
  Νομοσχέδιο (Ιανουάριος 1997)
 94. Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών
  Νομοσχέδιο (Δεκέμβριος 1996)
 95. Φορολογικές Δαπάνες - Απαλλαγές
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Μάιος 1996)
 96. Μέτρα Πολιτικής για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  Νομοσχέδιο (Μάιος 1996)
 97. Εκσυγχρονισμός των ΔΕΚΟ
  Νομοσχέδιο (Φεβρουάριος 1996)
 98. Θεσμικός Εκσυγχρονισμός των ΔΕΚΟ
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούλιος 1995)
 99. Ανεργία - Απασχόληση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούνιος 1995)

Γνώμες : [ 1-99 ] [ 100-199 ] [ 200+ ]