Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 
 1. Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέος Εταιρικός Τύπος – Σήματα Προϊόντων και Υπηρεσιών – Μεσίτες Ακινήτων – Ανάπτυξη Θαλάσσιου Τουρισμού και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Απρίλιος 2012)
 2. Οργάνωση και Λειτουργία του Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2012)
 3. Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού - Πρόγραμμα Ήλιος - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών (ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2012)
 4. Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2012)
 5. Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2012)
 6. Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2012)
 7. Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2012)
 8. Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2012)
 9. Κώδικας Ναρκωτικών
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2012)
 10. Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2012)
 11. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015
  Σχέδιο Νόμου (Οκτώβριος 2011)
 12. Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 13. Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 14. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 15. Θεσμικό Πλαίσιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Συλλογικές Οργανώσεις και την Επιχειρηματικότητα του Αγροτικού Κόσμου - Οργάνωση της Εποπτείας του Κράτους
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 16. Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 17. Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 18. Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 19. Αξιολόγηση Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2011-2014
  (Νοέμβριος 2011)
 20. Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 21. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2011)
 22. Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2011)
 23. Προστασία του Ανταγωνισμού
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2011)
 24. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2011)
 25. Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2011)
 26. Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2011)
 27. Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των Αστικών Συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2011)
 28. Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 29. Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 30. Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 31. Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 32. Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
  Έκθεση έτους 2009 (Φεβρουάριος 2011)
 33. Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 34. Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου Ο.Σ.Ε. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 35. Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 36. Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 37. Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2011)
 38. Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις. Ρυθμίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2010)
 39. Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων – Ορισμός του Επαγγελματία Αγρότη
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2010)
 40. Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2010)
 41. Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2010)
 42. Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
  Σχέδιο Νόμου (Μάιος 2010)
 43. Ευρώπη 2020 – Η νέα Στρατηγική της Λισαβόνας
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Απρίλιος 2010)
 44. Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Απρίλιος 2010)
 45. Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2010)
 46. Εγγυήσεις κατά της εργασιακής ανασφάλειας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2010)
 47. Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2010)
 48. Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2010)
 49. Tροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)» και του ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154Α) «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού» και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2010)
 50. Μετανάστευση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Φεβρουάριος 2010)
 51. Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα και διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2010)
 52. Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2009)
 53. Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2009)
 54. Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2009)
 55. Αξιολόγηση της Έκθεσης Εφαρμογής για το 2009 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008-2010
  (Νοέμβριος 2009)
 56. Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
  Έκθεση έτους 2008 (Νοέμβριος 2009)
 57. Δείκτες Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008 – 2010
  Αποτίμηση εξελίξεων (Νοέμβριος 2009)
 58. Οι πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και αντιμετώπισης της ανεργίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούνιος 2009)
 59. Οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κρίση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούνιος 2009)
 60. Ρύθμιση χρεών και προϋποθέσεις απαλλαγής των υπερχρεωμένων καταναλωτών από τα χρέη τους.
  Πρόταση Νόμου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Ιούνιος 2009)
 61. Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις.
  Σχέδιο Νόμου (Απρίλιος 2009)
 62. Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2009)
 63. Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2009)
 64. Νομικό Καθεστώς Λειτουργίας Εταιριών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2009)
 65. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιανουάριος 2009)
 66. Υδατικοί Πόροι
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιανουάριος 2009)
 67. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιανουάριος 2009)
 68. Υγεία
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιανουάριος 2009)
 69. Φτώχεια
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιανουάριος 2009)
 70. Δημόσια Διοίκηση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2008)
 71. Τουρισμός και Περιβάλλον
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2008)
 72. Οδηγία 2006/54/ΕΚ «Για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2008)
 73. Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης & Εισοδηματικές Ενισχύσεις Ανέργων: υστερήσεις, προκλήσεις, προοπτικές
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2008)
 74. Προστασία των δανειοληπτών και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2008)
 75. Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική ένταξη 2008-2010
  Κυβερνητική πρόταση (Σεπτέμβριος 2008)
 76. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2008-2010, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας
  Κυβερνητική πρόταση (Σεπτέμβριος 2008)
 77. Ενίσχυση της Διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, Έλεγχος των Δημοσίων Δαπανών, Μέτρα Φορολογικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Σεπτέμβριος 2008)
 78. Ακρίβεια - 2008
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Άυγουστος 2008)
 79. Δείκτες Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005 – 2008
  Αποτίμηση εξελίξεων (Ιούλιος 2008)
 80. Μέτρα και μέσα για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική ενεργειακή πολιτική
  Κείμενο στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης (Ιούλιος 2008)
 81. Κατάρτιση της Εθνικής Έκθεσης Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2008-2010
  Κείμενο στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης (Ιούλιος 2008)
 82. Προτάσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (O.K.E.) στο νέο κύκλο της Στρατηγικής της Λισαβόνας 2007-2013
  (Ιούνιος 2008)
 83. Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
  Έκθεση έτους 2007 (Ιούνιος 2008)
 84. Παράταση ειδικών επιδοτήσεων και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάιος 2008)
 85. Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2008)
 86. Περιβάλλον – Προστασία της Φύσης
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιανουάριος 2008)
 87. Κλιματική Αλλαγή
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιανουάριος 2008)
 88. Kατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων-Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2008)
 89. Χωροταξία και Πολεοδομία
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2007)
 90. Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2007)
 91. Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2007)
 92. Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2007)
 93. Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών – Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των οδηγιών α) 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 και β) 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2007)
 94. Ανάληψη και Άσκηση Δραστηριοτήτων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2007)
 95. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2007)
 96. Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (Έκθεση του άρθρου 18 του Ν. 3304/2005)
  Έκθεση έτους 2006 (Ιούλιος 2007)
 97. Προσχολική Αγωγή και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούλιος 2007)
 98. Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2007)
 99. Πτωχευτικός Κώδικας
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2007)
 100. Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2007)
 101. Αναμόρφωση Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2007)
 102. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013
  Προσχέδιο Νόμου (Μάιος 2007)
 103. Τροποποίηση του Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή
  Σχέδιο Νόμου (Μάιος 2007)
 104. Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α’) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων οχημάτων αστικής ευθύνης (ΦΕΚ 331 Α’) και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάιος 2007)
 105. Πολιτισμός στην Ελλάδα. Οικονομικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές διαστάσεις και προοπτικές
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Μάρτιος 2007)
 106. Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.(ΗΔΙΚΑ Α.E.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2007)
 107. Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη
  Κυβερνητική Πρόταση (Μάρτιος 2007)
 108. Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2007)
 109. Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα
  Πράσινη Βίβλος - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Μάρτιος 2007)
 110. Για την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές συμβάσεις, την αποζημιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας των οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών
  Πρόταση Νόμου της Κ.Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Φεβρουάριος 2007)
 111. Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2007)
 112. Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2007)
 113. Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2007)
 114. Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2007)
 115. Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2006)
 116. Προγράμματα ανασυγκρότησης περιοχών που αντιμετωπίζουν βιομηχανική κρίση
  Πρόταση Νόμου της Κ.Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Νοέμβριος 2006)
 117. Προσχέδιο Πρότασης για αλλαγές του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  Κυβερνητική Πρόταση (Νοέμβριος 2006)
 118. Έκθεση Εφαρμογής για το 2006 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005-2008
  Έκθεση Εφαρμογής (Oκτώβριος 2006)
 119. Αναμόρφωση του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004
  Κυβερνητική Πρόταση (Oκτώβριος 2006)
 120. Αναδιάρθρωση των κλάδων Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
  Σχέδιο Νόμου (Σεπτέμβριος 2006)
 121. Εθνική Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη
  Κυβερνητική Πρόταση (Αύγουστος 2006)
 122. Eφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή ξενετήσιου προσανατολισμού (Έκθεση του άρθρου 18 του Ν.3304/2005)
  Έκθεση (Ιούλιος 2006)
 123. Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2006)
 124. Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης
  Κυβερνητική Πρόταση (Ιούνιος 2006)
 125. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2006)
 126. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 – Δ’ ΚΠΣ
  Γνώμη στο πλαίσιο της κοινωνικής διαβούλευσης (Απρίλιος 2006)
 127. Τροποποίηση του Ν. 2239/1994 για τα εμπορικά σήματα
  Σχέδιο Νόμου (Απρίλιος 2006)
 128. Ακρίβεια – Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Μάρτιος 2006)
 129. Τροποποίηση του ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α’331) “Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ' ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"
  Σχέδιο Νόμου (Μάρτιος 2006)
 130. Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2006)
 131. Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2006)
 132. Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας περί Αρτοποιείων και Πρατηρίων Άρτου – Ρύθμιση συναφών θεμάτων
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2006)
 133. Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2005)
 134. Φόρος Προστιθέμενης Aξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2005)
 135. Θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας (Ν. 2081/1992)
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2005)
 136. Εισαγωγή των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2005)
 137. Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2005)
 138. Επιτάχυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2005)
 139. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2005-2008, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας
  (Oκτώβριος 2005)
 140. Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
  Σχέδιο Νόμου (Oκτώβριος 2005)
 141. Πλαίσιο ρυθμίσεων για τη σύσταση και λειτουργία της ευρωπαϊκής εταιρίας
  Σχέδιο Νόμου (Σεπτέμβριος 2005)
 142. Μη Κρατικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Σεπτέμβριος 2005)
 143. Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2005)
 144. Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2005)
 145. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2005)
 146. Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2005)
 147. Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Mάιος 2005)
 148. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση 2005-2006
  (Mάιος 2005)
 149. Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2323/1995 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Ν. 3190/2003 (Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων και άλλα θέματα)
  Σχέδιο Νόμου (Απρίλιος 2005)
 150. Τομείς Προτεραιότητας ενόψει της ενδιάμεσης αξιολόγησης της Στρατηγικής της Λισσαβόνας το 2005
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Mάρτιος 2005)
 151. Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Mάρτιος 2005)
 152. Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2005)
 153. Συστηματοποίηση της Δια Βίου Μάθησης
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2005)
 154. Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2005)
 155. Έκθεση Ομάδας Υψηλού Επιπέδου υπό τον Wim Kok
  Κείμενο θέσεων (Δεκέμβριος 2004)
 156. Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2004)
 157. Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2004)
 158. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 703/1977 περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2004)
 159. Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2004)
 160. Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2004)
 161. Εφαρμογή των μεθόδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2004)
 162. Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2004)
 163. Διατροφή και κίνδυνος για την υγεία και την υγιεινή
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2004)
 164. Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος της Υγείας και λοιπές διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2004)
 165. Η συμβολή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2004)
 166. Η Στρατηγική της Λισσαβόνας και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2004)
 167. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2004)
 168. Περί τροποποίησης του Π.Δ. 81/2003 – Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Άυγουστος 2004)
 169. Η μετανάστευση και η συνεργασία μεταξύ των Κρατών στη Μεσόγειο
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Iούλιος 2004)
 170. Γεωργία και ασφάλεια των τροφίμων στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Iούλιος 2004)
 171. Δημιουργία Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Iούλιος 2004)
 172. Μερική Απασχόληση στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  Σχέδιο Νόμου (Iούλιος 2004)
 173. Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα
  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Μάιος 2004)
 174. Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2004)
 175. Μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιανουάριος 2004)
 176. Διεύρυνση και μεταρρύθμιση αγροτικής πολιτικής
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2003)
 177. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 2000-2006 - Γ' Κ.Π.Σ.: Ενδιάμεση Αξιολόγηση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2003)
 178. Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - Αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2003)
 179. Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2003)
 180. Ολυμπιακοί Αγώνες 2004
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2003)
 181. Η κατάσταση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα σήμερα
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2003)
 182. Η Προστασία του Καταναλωτή
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Οκτώβριος 2003)
 183. Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Σχέδιο Νόμου (Οκτώβριος 2003)
 184. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Σεπτέμβριος 2003)
 185. Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
  Σχέδιο Νόμου (Σεπτέμβριος 2003)
 186. Διοίκηση με Στόχους, Αξιολόγηση και Σταδιοδρομία Δημοσίων Υπαλλήλων, Μετατάξεις και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2003)
 187. Οργάνωση και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2003)
 188. Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ)
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2003)
 189. Επιχειρησιακά Προγράμματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III 2000-2006
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούνιος 2003)
 190. Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Απρίλιος 2003)
 191. Επιχειρησιακά Προγράμματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II 2000 - 2006
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Φεβρουάριος 2003)
 192. Επιστροφή ΦΠΑ και ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης επί των επιδοτήσεων που λαμβάνουν οι αγρότες ειδικού καθεστώτος
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Φεβρουάριος 2003)
 193. Κοινωνικός Διάλογος στην Ελλάδα. Αποτίμηση - Τάσεις - Προοπτικές
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2002)
 194. Νέες γνώσεις - Νέες απασχολήσεις - Τα αποτελέσματα των νέων τεχνολογιών
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2002)
 195. Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών
  Προσχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2002)
 196. Διαχείριση των Υδατικών Πόρων
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2002)
 197. Απλουστεύσεις και Βελτιώσεις στη Φορολογία Εισοδήματος και Κεφαλαίου και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2002)
 198. Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου
  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Οκτώβριος 2002)
 199. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη / Ανασυγκρότηση Υπαίθρου
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Οκτώβριος 2002)
 200. Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και λοιπές ρυθμίσεις
  Σχέδιο Νόμου (Αύγουστος 2002)
 201. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 2000 - 2006
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ιούλιος 2002)
 202. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2000 - 2006
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ιούλιος 2002)
 203. Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούνιος 2002)
 204. Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2002)
 205. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτισμός 2000 - 2006
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Μάϊος 2002)
 206. Κοινωνία της Πληροφορίας
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Απρίλιος 2002)
 207. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000-2006 Γ'ΚΠΣ
  Επιχειρησιακά Προγράμματα (Απρίλιος 2002)
 208. Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ
  Σχέδιο Νόμου (Απρίλιος 2002)
 209. Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2002)
 210. Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Φεβρουάριος 2002)
 211. Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Δεκέμβριος 2001)
 212. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Σιδηρόδρομοι, αερολιμένες, αστικές μεταφορές 2000-2006
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Νοέμβριος 2001)
 213. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Οδικοί άξονες, λιμάνια και αστική ανάπτυξη 2000-2006
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Νοέμβριος 2001)
 214. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2000-2006
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Νοέμβριος 2001)
 215. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Νοέμβριος 2001)
 216. Προσαρμογή της νομοθεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις ανάγκες λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 2001)
 217. Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις - Tο Παρόν και το Μέλλον
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Νοέμβριος 2001)
 218. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον 2000-2006
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Νοέμβριος 2001)
 219. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υγεία-Πρόνοια 2000-2006
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Οκτώβριος 2001)
 220. Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 2000-2006 - EΠΕΑΕΚ ΙΙ
  Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Οκτώβριος 2001)
 221. Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Σεπτέμβριος 2001)
 222. Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, φορoλογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Σεπτέμβριος 2001)
 223. Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Σεπτέμβριος 2001)
 224. Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις
  Σχέδιο Νόμου (Σεπτέμβριος 2001)
 225. Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2001)
 226. Οργάνωση της αγοράς καυσίμων
  Σχέδιο Νόμου (Ιούλιος 2001)
 227. Πλαίσιο Στόχων Αγροτικής Έρευνας
  Πλαίσιο Στόχων (Απρίλιος 2001)
 228. Πλαίσιο Στόχων Αγροτικής Έρευνας
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2000)
 229. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας
  Σχέδιο Νόμου (Δεκέμβριος 2000)
 230. Το Δημογραφικό Ζήτημα
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Δεκέμβριος 2000)
 231. Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις
  Νομοσχέδιο (Δεκέμβριος 2000)
 232. Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις
  Νομοσχέδιο (Νοέμβριος 2000)
 233. Η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Οκτώβριος 2000)
 234. Παγκοσμιοποίηση του εμπορίου στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Οκτώβριος 2000)
 235. Κατάρτιση στον Αγροτικό Τομέα στην Ελλάδα
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Σεπτέμβριος 2000)
 236. Συμβάσεις επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων, υποκείμενες σε δημοσιότητα
  Νομοσχέδιο (Αύγουστος 2000)
 237. Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών
  Νομοσχέδιο (Αύγουστος 2000)
 238. Η Φτώχεια στην Ελλάδα
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούλιος 2000)
 239. Λευκή Βίβλος για την ασφάλεια των τροφίμων
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Απρίλιος 2000)
 240. Γενετικά τροποποιημένα προϊόντα
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Απρίλιος 2000)
 241. Μετανάστευση και παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια
  Νομοσχέδιο (Φεβρουάριος 2000)
 242. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις" - Νόμος Πλαίσιο "Αλέξανδρος Παπαναστασίου
  Νομοσχέδιο(Ιανουάριος 2000)
 243. Σχέδιο Ανάπτυξης 2000-2006
  Σχέδιο Ανάπτυξης (Δεκέμβριος 1999)
 244. Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις
  Νομοσχέδιο (Σεπτέμβριος 1999)
 245. Συνοπτικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000 - 2006
  Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αύγουστος 1999)
 246. Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης
  Νομοσχέδιο (Αύγουστος 1999)
 247. Ο ρόλος των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή των χωρών της νοτιοανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα η ένταξή τους στην αγορά εργασίας
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούνιος 1999)
 248. Διεπαγγελματικές Οργανώσεις - Αρθρο 1 του Σχεδίου Νόμου Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας
  Σχεδίου Νόμου (Μάιος 1999)
 249. Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006. Μεταποίηση και Υπηρεσίες
  Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Απρίλιος 1999)
 250. Κοινωνικός Διάλογος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Απρίλιος 1999)
 251. Η περιφερειακή διάσταση των θεσμών Κοινωνικού Διαλόγου
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Μάρτιος 1999)
 252. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Μάρτιος 1999)
 253. Ατζέντα 2000-Διαρθρωτικά Ταμεία
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Φεβρουάριος 1999
 254. Εθνική Πολιτική Αναπτυξιακής Συνεργασίας - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις - Β΄ Κεφάλαιο του Σχεδίου Νόμου "Ρύθμιση Θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας και Συνεργασίας προς τρίτες χώρες, καθώς και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις
  Σχεδίου Νόμου (Ιανουάριος 1999)
 255. Οργανωτική και Λειτουργική Αναδιάρθρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις
  Προσχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 1998)
 256. Οργάνωση και Λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και περιχώρων
  Νομοσχέδιο (Νοέμβριος 1998)
 257. Μεταμοσχεύσεις Ανθρωπίνων Ιστών και Οργάνων
  Προσχέδιο Νόμου (Νοέμβριος 1998)
 258. Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση- Α’ Κεφάλαιο του Σχεδίου Νόμου Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, Μονιμοποιήσεις Συμβασιούχων Αορίστου Χρόνου και άλλες διατάξεις
  Σχεδίου Νόμου (Οκτώβριος 1998)
 259. Για την Ανάπτυξη και τον Εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
  Νομοσχέδιο (Σεπτέμβριος 1998)
 260. Σχέδιο Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου
  Πρώτο Επίσημο Σχέδιο Κειμένου (Ιούλιος 1998)
 261. Ρύθμιση Εργασιακών Σχέσεων & άλλες διατάξεις
  Νομοσχέδιο (Ιούλιος 1998)
 262. Επαγγελματική Κατάρτιση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούνιος 1998)
 263. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις
  Προσχέδιο Νόμου (Απρίλιος 1998)
 264. Μέριμνα για την Απασχόληση Προσώπων Ειδικών Κατηγοριών
  Προσχέδιο Νόμου (Μάρτιος 1998)
 265. Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων
  Νομοσχέδιο (Φεβρουάριος 1998)
 266. Απασχόληση στον Αγροτικό Τομέα
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Οκτώβριος 1997)
 267. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις
  Νομοσχέδιο (Ιούλιος 1997)
 268. Οργάνωση και Λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών, στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων
  Νομοσχέδιο (Ιούλιος 1997)
 269. Τροποποίηση Τέλους 5% καταβαλλομένου από επισιτιστικές και συναφείς επιχειρήσεις υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων
  Σχέδιο Διάταξης (Μάιος 1997)
 270. Όροι, Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε αλλοδαπούς
  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Μάιος 1997)
 271. Διαδικασία για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τη νόμιμη διαμονή και εργασία των αλλοδαπών στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Μάρτιος 1997)
 272. Κατάργηση Φορολογικών Απαλλαγών
  Νομοσχέδιο (Ιανουάριος 1997)
 273. Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών
  Νομοσχέδιο (Δεκέμβριος 1996)
 274. Φορολογικές Δαπάνες - Απαλλαγές
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Μάιος 1996)
 275. Μέτρα Πολιτικής για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  Νομοσχέδιο (Μάιος 1996)
 276. Εκσυγχρονισμός των ΔΕΚΟ
  Νομοσχέδιο (Φεβρουάριος 1996)
 277. Θεσμικός Εκσυγχρονισμός των ΔΕΚΟ
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούλιος 1995)
 278. Ανεργία - Απασχόληση
  Γνώμη Πρωτοβουλίας (Ιούνιος 1995)