Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 
Δεκέμβριος 2011
Εκδηλώσεις

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος
και του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβούλιου της Ιορδανίας
Αμμάν, 4/12/2011
(Δελτίο Τύπου - Φωτογραφικό υλικό)

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης των Ο.Κ.Ε.
και παρόμοιων θεσμών
Αμμάν, 4-5/12/2011
(Παρέμβαση του Προέδρου της ΟΚΕ)
(Φωτογραφικό υλικό)

“Από την κρίση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη”
Εκδήλωση - Συζήτηση
Αθήνα, 20/12/2011
(Δελτίο Τύπου - Ομιλία Προέδρου της ΟΚΕ - Φωτογραφικό υλικό)

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των
επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Νοέμβριος 2011
Γνώμες

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
(Σχέδιο Νόμου)

Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Αξιολόγηση Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2011-2014
(Σχέδιο Νόμου)

Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις

(Σχέδιο Νόμου)

Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Σχέδιο Νόμου)

Θεσμικό Πλαίσιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Συλλογικές Οργανώσεις και την Επιχειρηματικότητα του Αγροτικού Κόσμου - Οργάνωση της Εποπτείας του Κράτους
(Σχέδιο Νόμου)

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ

(Σχέδιο Νόμου)

Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας
με τη διενέργεια δημοψηφίσματος

(Σχέδιο Νόμου)

Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

«Η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ»
Σεμινάριο Ο.Κ.Ε. – Ινστιτούτο Lasaire
Αθήνα, 4/11/2011
(Δελτίο τύπου - Πρόγραμμα - Φωτογραφικό υλικό)

Ετήσια Συνάντηση Προέδρων και Γενικών Γραμματέων
Ε.Ο.Κ.Ε. και Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε.
Χάγη, 9-10/11/2011
(Πρόγραμμα - Ομιλία Γεν. Γραμματέα Ο.Κ.Ε. - Σύνοψη)

Ευρωμεσογειακή Σύνοδος Κορυφής 2011 των Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιτροπών και παρόμοιων θεσμών
Κωνσταντινούπολη, 16-20/11/2011
(Εισήγηση - Τελική δήλωση)

Συνάντηση QUALECO
Παρίσι, 23/11/2011

Συνάντηση Ομάδας Εργασίας «Ευρώπη 2020»
Βρυξέλλες, 24/11/2011

Civil Society Media
Σεμινάριο της Ε.Ο.Κ.Ε.
Κρακοβία, 24-25/11/2011

«Καταπολέμηση των διακρίσεων στην Ελλάδα» Πολιτικές για την καταπολέμησή τους και ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών
Διημερίδα στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος PROGRESS
«Σύσταση Παρατηρητηρίου Καταπολέμησης των Διακρίσεων»
Αθήνα, 24–25/11/2011
(ΠρόγραμμαΠρόσκληση)

Δραστηριότητες

Επιστολή του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.
προς τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ.

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των
επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Οκτώβριος 2011
Γνώμες

Θέσεις της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου
«Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας
με τη διενέργεια δημοψηφίσματος»
(Δελτίο τύπου)

Θέσεις της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου
«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Κέντρα Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
(Δελτίο τύπου)

Θέσεις της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»
(Δελτίο τύπου)

Εκδηλώσεις

TRESMED 4
Παρίσι, 3-4/10/2011
(Φωτογραφικό υλικό)

Συνέδριο «Ευρώπη 2020»
Μαδρίτη, 13-14/10/2011
(Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της ΟΚΕ)

«Δημογραφικές προκλήσεις και αγορά εργασίας
στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020»
Συνέδριο
Σόφια, 17/10/2011

Επίσκεψη στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο της Κίνας
Πεκίνο, 27/10-2/11/2011
(Δελτίο τύπου - Φωτογραφικό υλικό)

Δραστηριότητες

Διαμόρφωση Οδικών Χαρτών
για την Ανάπτυξη με Κοινωνική Συνεννόηση

(Δελτίο τύπου)

Επιστολή του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.
προς τα Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Σεπτέμβριος 2011
Εκδηλώσεις

Πρώτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Προέδρων της Ο.Κ.Ε.
Παρουσίαση της μελέτης της εταιρείας McKinsey & Company
Αθήνα, 2/9/2011

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις
της 76ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, 10-19/9/2011

Συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη της Ιαπωνικής
Τράπεζας Διεθνούς Συνεργασίας
Αθήνα, 12/9/2011

Συνάντηση με αποστολή υψηλού επιπέδου
του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας

Αθήνα, 19/9/2011
(Φωτογραφικό υλικό)

 «Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο
σχέδιο ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Ψήφισμα της Ομάδας των Εργαζομένων της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.)
Βρυξέλλες, 22/9/2011

Συμμετοχή στον εορτασμό για τα 50 χρόνια του Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης
Παρίσι, 23/9/2011

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Αύγουστος 2011
Εκδηλώσεις

Συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος
με τους κοινωνικούς εταίρους
Αθήνα, 30/8/2011

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Ιούλιος 2011
Εκδηλώσεις

Εκλογή Αντιπροέδρων και
Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.
Αθήνα, 12/7/2011

Ολομέλεια της Διεθνούς Ένωσης των Ο.Κ.Ε.
και παρόμοιων θεσμών

Ρώμη, 21-23/7/2011

Συνάντηση με την κα Monika Ekstrom,
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Αθήνα, 26/7/2011

Συνάντηση με τον κ. Φώτη Κουβέλη,
Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς
Αθήνα, 27/7/2011

Παρέμβαση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.
στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Αθήνα, 27/7/2011

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Ιούνιος 2011
Εκδηλώσεις

"Καταπολέμηση των Διακρίσεων:
Ο Ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών"
Ανοικτή Συζήτηση
Θεσσαλονίκη, 3/6/2011
(Πρόγραμμα - Ομιλία Προέδρου)

Συνάντηση ομάδας εργασίας
«Ευρώπη 2020»
Βρυξέλλες, 8-9/6/2011

Συνάντηση με το Δήμαρχο Αθηναίων
Αθήνα, 18/6/2011

Ετήσια Συνάντηση “CESlink”
Βρυξέλλες, 20-21/6/2011

Εκλογή Προέδρου Ο.Κ.Ε.
Αθήνα, 27/6/2011

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Μάρτιος 2011
Γνώμες

Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των
φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

(Σχέδιο Νόμου)

Προστασία του Ανταγωνισμού
(Σχέδιο Νόμου)

Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και άλλες διατάξεις

(Σχέδιο Νόμου)

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Φεβρουάριος 2011
Γνώμες

Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις

(Σχέδιο Νόμου)

Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

Συνάντηση ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της
Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας
Βρυξέλλες, 8/2/2011

Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων
με θέμα «Περιβάλλον και ανάπτυξη»

Αθήνα, 22/2/2011

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Ιανουάριος 2011
Εκδηλώσεις

Σεμινάριο Επικοινωνιολόγων της Ε.Ο.Κ.Ε.
Βρυξέλλες, 27-28/1/2011

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL