Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 
Δεκέμβριος 2008
Γνώμες

Τουρισμός και Περιβάλλον (Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Δημόσια Διοίκηση (Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Νοέμβριος 2008
Γνώμες

Προστασία των δανειοληπτών και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης & Εισοδηματικές Ενισχύσεις Ανέργων: υστερήσεις, προκλήσεις, προοπτικές
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Οδηγία 2006/54/ΕΚ Για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)
(Σχέδιο Νόμου)

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Σεπτέμβριος 2008
Γνώμες

Ενίσχυση της Διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, Έλεγχος των Δημοσίων Δαπανών, Μέτρα Φορολογικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2008-2010, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας
(Κυβερνητική πρόταση)

Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική ένταξη 2008-2010
(Κυβερνητική πρόταση)

Εκδηλώσεις

Ακρίβεια – Δανεισμός νοικοκυριών
Ημερίδα Θεσσαλονίκη, 2/9/2008

Επιχειρηματικότητα με ανθρώπινο πρόσωπο Διετής Διάσκεψη
της Ε.Ο.Κ.Ε.
Αθήνα, 8-9/9/2008

Συνάντηση "CESlink"
Αθήνα, 19/9/2008

Κοινωνικός Διάλογος & Στρατηγική της Λισαβόνας: αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση, ανταγωνιστικότερη επιχείρηση, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
Ημερίδα Αθήνα, 22/9/2008

Η αξιολόγηση των Βιβλιοθηκών ως στοιχείο ποιότητας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ιωάννινα, 24-26/9/2008

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Αύγουστος 2008
Γνώμες
Ακρίβεια - 2008
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)
Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Ιούλιος 2008
Γνώμες

Κατάρτιση της Εθνικής Έκθεσης Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2008 - 2010
(Κείμενο στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης)

Μέτρα και μέσα για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική ενεργειακή πολιτική
(Κείμενο στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης)

Δείκτες Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005 – 2008
Αποτίμηση εξελίξεων

Εκδηλώσεις

37ο Ετήσιο Συνέδριο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (LIBER)
Κωνσταντινούπολη, 01-05/7/2008

Συνάντηση "CESlink"
Δουβλίνο, 21/7/2008

ΟΗΕ-Συνάντηση Ομάδας Εμπειρογνωμόνων των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων
Βιέννη, 24-25/7/2008

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Ιούνιος 2008
Γνώμες

3η Ετήσια Έκθεση της Ο.Κ.Ε. για την εφαρμογή της Αρχής της ΄Ισης Μεταχείρισης (Άρθρο 18, Ν. 3304/2005)

Προτάσεις της Ο.Κ.Ε. στο νέο κύκλο της Στρατηγικής της Λισαβόνας 2007-2013

Εκδηλώσεις

Η κοινωνία των πολιτών στα Δυτικά Βαλκάνια
Φόρουμ Λιουμπλιάνα, 4-5/06/2008

Συνεδρίαση Ολομέλειας της Διεθνούς Ένωσης των Ο.Κ.Ε. και παρόμοιων θεσμών
Ρώμη, 12-13/06/2008

Σεμινάριο TRESMED
Αλγέρι, 23-24/06/2008

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Μάιος 2008
Γνώμες
Παράταση Ειδικών Επιδοτήσεων και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)
Εκδηλώσεις

Το εργατικό δίκαιο στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
Διεθνής Ημερίδα Θεσσαλονίκη, 10/5/2008

Κεντρική Εκδήλωση για το Περιβάλλον
Αθήνα, 16/5/2008
(Ομιλία Προέδρου - Ομιλία της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχη Κύριου Κύριου Βαρθολομαίου)

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Απρίλιος 2008
Εκδηλώσεις

Εκλογή Mελών Εκτελεστικής Επιτροπής Ο.Κ.Ε.
Αθήνα, 9/4/2008

Συνάντηση "CESlink"
Βίλνιους - Ρίγα, 21-22/4/2008

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Μάρτιος 2008
Γνώμες
Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)
Εκδηλώσεις

Ενεργός Γήρανση: Ένα κοινωνικό συμβόλαιο αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών
Συνέδριο της Α.Σ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ Αθήνα, 6/3/2008

Συνάντηση "CESlink"
Λιουμπλιάνα, 14/3/2008

Αξιοποιώντας την εμπειρία – Μεταδίδοντας τις καλές πρακτικές»
Ημερίδα της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Αθήνα, 18/3/2008

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Φεβρουάριος 2008
Εκδηλώσεις

Η Κοινωνία και το Περιβάλλον: Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της
Ημερίδα Θεσσαλονίκη, 16/2/2008

Η Κοινωνία και το Περιβάλλον: Σχεδιασμός και προστασία του περιβάλλοντος
Ημερίδα Πάτρα, 23/2/2008

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Ιανουάριος 2008
Γνώμες

Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας-Ενιαίο τέλος ακινήτων-Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Κλιματική Αλλαγή
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Περιβάλλον – Προστασία της Φύσης
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Εκδηλώσεις

Επίσκεψη στο Δημόσιο Επιμελητήριο της Ρωσίας
Μόσχα, 21-25/1/2008

Κοπή πίτας
Αθήνα, 25/1/2008

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL