Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 
Δεκέμβριος 2007
Γνώμες
Χωροταξία και Πολεοδομία
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)
Εκδηλώσεις
Συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομικών και τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων της Κυπριακής Δημοκρατίας
Λευκωσία, 20/12/2007
Δραστηριότητες
Νοέμβριος 2007
Γνώμες
Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής
(Σχέδιο Νόμου)
Εκδηλώσεις

Communicating Europe: What role does civil society wish to play?
Σεμινάριο της Ε.Ο.Κ.Ε. Βρυξέλλες, 12/11/2007

Ετήσια Σύνοδος Προέδρων και Γενικών Γραμματέων
των Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε.
Βουδαπέστη, 22-23/11/2007

Συνάντηση με το Προεδρείο του Σ.Ε.Β.
Αθήνα, 27/11/2007

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Κοινωνικού Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Αθήνα, 28-30/11/2007

Δραστηριότητες
Οκτώβριος 2007
Εκδηλώσεις

Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαμόρφωση της σημερινής και της μελλοντικής βιβλιοθήκης
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πειραιάς, 1-3/10/2007

Ευρωμεσογειακή Σύνοδος Κορυφής 2007 των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και παρόμοιων θεσμών
Αθήνα, 15-16/10/2007
(Ανακοίνωση τύπου - Τελική δήλωση - Ενημερωτικό σημείωμα)

Δραστηριότητες
Σεπτέμβριος 2007
Εκδηλώσεις

Συνάντηση "CESlink"
Πράγα, 17-18/9/2007

Συνάντηση με τον κ. Vladimir Spidla,
Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βρυξέλλες, 26/9/2007

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Προετοιμασία της 12ης Ευρωμεσογειακής Συνόδου στην Αθήνα
(Οκτώβριος 2007)

Ιούλιος 2007
Γνώμες

Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
(Σχέδιο Νόμου)

Προσχολική Αγωγή και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

2η Ετήσια Έκθεση της Ο.Κ.Ε. για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης (Άρθρο 18 ν. 3304/2005)

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Ανάληψη και Άσκηση δραστηριοτήτων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών – Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των οδηγιών
α) 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 και
β) 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003
(Σχέδιο Νόμου)

Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας (Σχέδιο Νόμου)

Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

Συνάντηση με το Προεδρείο της E.Σ.Ε.Ε.
Αθήνα, 16/7/2007

Συνάντηση με την κα Ντόρα Μπακογιάννη, Υπουργό Εξωτερικών
Αθήνα, 20/7/2007

Συνάντηση με τον κ. Koco Barka, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Αλβανίας
Τίρανα, 26/7/2007

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Προετοιμασία της 12ης Ευρωμεσογειακής Συνόδου στην Αθήνα
(Οκτώβριος 2007)

Ιούνιος 2007
Γνώμες

Αναμόρφωση Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
(Σχέδιο Νόμου)

Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Σχέδιο Πτωχευτικού Κώδικα
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

Συνάντηση με τον κ. Βασίλειο Μαγγίνα, Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Αθήνα, 5/6/2007

Συνάντηση με το Δ.Σ. της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.
Αθήνα, 5/6/2007

Συνάντηση με το Προεδρείο της Γ.Σ.Ε.Ε.
Αθήνα, 6/06/2007

Συνάντηση με το Προεδρείο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Αθήνα, 6/6/2007

Συμμετοχή στην 3η συνάντηση της ομάδας εργασίας με θέμα «Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό επίπεδο στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας ενόψει την ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης», στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας
Μαρόκο, 7/06/2007

Συνάντηση "CESlink"
Πράγα, 8/6/2007

Συνάντηση με την κα Μαριέττα Γιαννάκου, Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Αθήνα, 13/6/2007

Συνάντηση με τον κ. Δημήτρη Σιούφα, Υπουργό Ανάπτυξης
Αθήνα, 13/6/2007

Συνάντηση με τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια
Αθήνα, 14/6/2007

Συνάντηση με το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.)
Αθήνα, 14/6/2007

10η Διεθνής Συνάντηση των Ο.Κ.Ε. και παρόμοιων θεσμών
Πεκίνο, 19-21/6/2007

2η Περιφερειακή Συνάντηση των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και παρόμοιων θεσμών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Σόφια, 24-26/6/2007

Η Ενεργός Γήρανση και η ποιότητα της εργασίας των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων» Εργαστήριο
Αθήνα, 28/6/2007

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Προετοιμασία της 12ης Ευρωμεσογειακής Συνόδου στην Αθήνα
(Οκτώβριος 2007)

Σύνταξη 2ης Eτήσιας Έκθεσης για την αρχή της ίσης μεταχείρισης (άρ.18-ν. 3304/2005)

Μάιος 2007
Γνώμες

Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α’) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων οχημάτων αστικής ευθύνης (ΦΕΚ 331 Α’) και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Τροποποίηση του Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή
(Σχέδιο Νόμου)

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013
(Προσχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

Ετήσια Σύνοδος Γενικών Γραμματέων των Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε.
Βουδαπέστη, 11/5/2007

Συνάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής της Ε.Ο.Κ.Ε. για την Ευρωμεσογειακή Σύνοδο
Αθήνα, 14-15/5/2007

Επίσκεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI) της Ε.Ο.Κ.Ε.
Αθήνα, 15-16/5/2007

Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τσιμέντου
Δημόσια Ακρόαση Αθήνα, 16/5/2007

Συνάντηση με τον κ. Αλέκο Αλαβάνο, Πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
Αθήνα, 16/5/2007

Συνάντηση του Προεδρείου της Ο.Κ.Ε.
με τον Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Αθήνα, 21/5/2007

Συνάντηση με τον κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Αθήνα, 29/5/2007

Συνάντηση με τον κ. Αναστάση Παπαληγούρα, Υπουργό Δικαιοσύνης
Αθήνα, 29/5/2007

]Συνάντηση με τον κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, Γραμματέα της Κ.Ε. της Νέας Δημοκρατίας
Αθήνα, 31/5/2007

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
Αθήνα, 31/5/2007

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Προετοιμασία της 12ης Ευρωμεσογειακής Συνόδου στην Αθήνα
(Οκτώβριος 2007)

Σύνταξη 2ης Eτήσιας Έκθεσης για την αρχή της ίσης μεταχείρισης (άρ.18-ν. 3304/2005)

Απρίλιος 2007
Εκδηλώσεις

Εκλογή Αντιπροέδρων και Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής Ο.Κ.Ε.
Αθήνα, 12/04/2007

3η Συνάντηση Δικτύου στο πλαίσιο της Ε.Ο.Κ.Ε. με αντικείμενο την αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας, 2006 - 2008
Βρυξέλλες, 17/4/2007

Συμμετοχή στη 2η συνάντηση της ομάδας εργασίας με θέμα «Παράγοντες ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής για την οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης ευρωμεσογειακής ζώνης», στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας
Μαδρίτη, 24/4/2007

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Προετοιμασία της 12ης Ευρωμεσογειακής Συνόδου στην Αθήνα
(Οκτώβριος 2007)

Σύνταξη 2ης Eτήσιας Έκθεσης για την αρχή της ίσης μεταχείρισης (άρ.18-ν. 3304/2005)

Μάρτιος 2007
Γνώμες

Πράσινη Βίβλος «Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα»
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Μητρώο Επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων
(Σχέδιο Νόμου)

Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(Κυβερνητική πρόταση)

Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Πολιτισμός στην Ελλάδα. Οικονομικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές διαστάσεις και προοπτικές
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Εκδηλώσεις

Εκλογή νέου Προέδρου Ο.Κ.Ε.
Αθήνα, 21/03/2007

Συμμετοχή στη 2η συνάντηση της ομάδας εργασίας με θέμα «Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό επίπεδο στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας ενόψει την ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης», στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας
Βρυξέλλες, 30/3/2007

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Προετοιμασία της 12ης Ευρωμεσογειακής Συνόδου στην Αθήνα
(Οκτώβριος 2007)

Σύνταξη 2ης Eτήσιας Έκθεσης για την αρχή της ίσης μεταχείρισης (άρ.18-ν. 3304/2005)

Φεβρουάριος 2007
Γνώμες

Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και
συναφείς διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Για την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές συμβάσεις, την αποζημιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας των οργάνων για την επίλυση των
καταναλωτικών διαφορών
(Πρόταση Νόμου της Κ.Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Εκδηλώσεις
Συμμετοχή στην 1η ομάδα εργασίας για το θέμα Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό επίπεδο στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας ενόψει την ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας
Βρυξέλλες, 6/2/2007
Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Προετοιμασία της 12ης Ευρωμεσογειακής Συνόδου στην Κέρκυρα
(Νοέμβριος 2007)

Ιανουάριος 2007

Γνώμες

Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
(Σχέδιο Νόμου)

Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

2η Συνάντηση Δικτύου στο πλαίσιο της Ε.Ο.Κ.Ε. με αντικείμενο την αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας, 2006 - 2008
Βρυξέλλες, 9/1/2007

Συνεδρίαση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ο.Κ.Ε. για την Ευρωμεσογειακή Συνεργασία
Βρυξέλλες, 25/1/2007

Κοπή πίτας
Αθήνα, 31/1/2007

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Προετοιμασία της 12ης Ευρωμεσογειακής Συνόδου στην Κέρκυρα
(Νοέμβριος 2007)