Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
December 2006
Opinions

Changes in Income Taxation, simplifications
of the Code of Tax Books and other provisions
(Draft Law)

Events

«The role of Economic and Social Councils and similar institutions in the EU accession process and the implementation of the Lisbon strategy»  

Conference of social dialogue institutions 
of Southeastern Europe
Thessaloniki, 4-5/12/2006

Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

November 2006
Opinions

«Changes in the institutional framework
concerning the Universities»
(Government Proposal)

«Programs for the Reconstruction of Regions
facing Industrial Crisis»
(Proposal of Law by the Main Opposition Party)

Events

«Academic Libraries and Citizens’ Societies:
Establishing bounds of knowledge, democracy and culture in the digital environment»  
15th Hellenic Academic Libraries Conference
Patras, 1-3/11/2006

«Active Ageing Management» 
Conference
Athens, 9/11/2006

2006 Euro-Mediterranean Summit of the Economic
and  Social Councils and Similar Institutions
Ljubljana, 15-17/11/2006

9th Annual Meeting of the E.S.C.
of Greece and the Regional E.S.Cs
Chania - Crete, 18/11/2006

“National Strategic Development Plan (NDSP)
 for the 4th Community Support Framework 2007-2013”
Open Debate
Chania - Crete, 18/11/2006

Lisbon Group’s preparatory work
“Business potential, especially of SMEs”
Brussels, 23/11/2006

Annual Meeting of the Presidents and
Secretaries-General of the E.S.Cs οf the E.U.
Lisbon, 24/11/2006

Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

October 2006
Opinions

Reform of Investments’ Law 3299/2004
(Government Proposal)

Implementation Report 2006 of the National Program of Reforms 2005-2008

Events

“European Social Model and challenges facing Bulgaria”
International Conference
Sofia, 2/10/2006

“Equal solutions to challenges of adaptability”
Seminar
Warsaw, 2-4/10/2006
 
Meeting with Mr. Michael Ferry,
Secretary General of the Council for Economic
and Social Development of Malta
Athens, 22/10/2006

Meeting with Mr. Marten Grunditz,
Ambassador of Sweden in Athens
Athens, 30/10/200

Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

September 2006
Opinions

Reorganization of the Engineers’ Fund (TSMEDE)
and other issues of social security
(Draft Law)

Events

1st meeting of the Bureau ad hoc Group
“Renewed Lisbon Strategy: Spring 2006 – Spring 2008”
Brussels, 11/09/2006

Visit to the ESC of Romania
Bucharest, 17-18/09/2006

"CESlink" Meeting
Hague, 27-28/09/2006
Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

August 2006
Opinions

National Strategy Report for Social Protection
 and Social Inclusion
(Government Proposal)

Events

Meeting with Mrs Eugenia Tsoumani,
General Secretary for Gender Equality of
Ministry of the Interior, Public Administration
and Decentralization
 Athens, 01/08/2006

 
Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

July 2006
Opinions
«Annual report on the implementation of equal treatment  (Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC of the Council)»
Events

Meeting with representatives of Non-Governmental Organisations (NGOs)
Athens, 6/07/2006

Meeting with Mr. George A. Papandreou,
President of Panhellinic Socialist Political Party
 Athens, 10/07/2006

Visit to the ESC of Bulgaria
Sofia, 13-15/07/2006

“Bridging the Gap – The Participation of Civil Society
 in the EU Debate”
Regional Stakeholders’ Forum
Malta, 20-21/07/2006

"CESlink" Meeting
Malta, 21/07/2006
 
Meeting with Mr. Ioannis Panagopoulos,
President of Greek General Confederation of Labour (G.S.E.E.)
 Athens, 27/07/2006

 
Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

June 2006
Opinions

«Production of electrical energy from renewable sources of energy, co-production of electricity and high capacity heat and other provisions»
(Draft Law) 

«Upgrading of the administrative capacity of Public Administration»
(Government Proposal) 
 
«Implementation of the equal treatment principle
between men and women concerning
a) access to employment professional training and promotion and b) terms and conditions of employment»
(Draft Law)

Events

Meeting with the Board of Directors
of the Federation of Greek Industries (S.E.V.)
Athens, 15/06/2006

Euro-Mediterranean Partnership
Meeting of the Study Group
Lisbon, 23/06/2006

Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Annual report on the principle of the equal treatment as provided for by Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC
of the Council
(art. 18 of the Greek law 3304/2005)

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

May 2006
Events

Meeting with Mr. Giorgos Georgis, 
Ambassador of the Republic of Cyprus in Athens
Athens, 24/05/2006

Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Annual report on the principle of the equal treatment as provided for by Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC
of the Council
(art. 18 of the Greek law 3304/2005)

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

April 2006
Opinions

«Amendments to law 2239/1994 concerning trademarks»
(Draft Law) 
 
«National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013»
(Opinion during the procedure of social dialogue)

Events

Election of the ESC's Executive Committee
Athens, 04/04/2006

Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Annual report on the principle of the equal treatment as provided for by Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC
of the Council
(art. 18 of the Greek law 3304/2005)

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

March 2006
Opinions

«Amendments to law 489/1976 concerning mandatory insurance for civil liability arising from car accidents»
(Draft Law) 

«High cost of living: Social and economic consequences»
(Initiative Opinion)

Events

Meeting with Mrs Danuta Hübner,
Member of the European Commission
Brussels, 05/03/2006

«Improving national ownership of the Lisbon Strategy:
 Is organised civil society sufficiently involved?»
Conference
Budapest, 09-10/03/2006

Euro-Mediterranean Partnership
Meeting of the Study Group
Lisbon, 17/03/2006

Meeting with Mr. George Voulgarakis,
Minister of Culture
Athens, 20/03/2006

"CESlink" Project
Meeting of the Study Group
Lisbon, 27/03/2006

“Civil Society in Western Balkans”
Open Forum
Brussels, 27-28/3/2006

Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

February 2006
Events

Meetings with the Minister of Labour and Social Insurance
and the social partners’representatives 
of the Republic of Cyprus
Nicosia, 06-09/02/2006

Meeting with prof. Helen Louri,
Economic Advisor to the Prime Minister
Athens, 10/02/2006

Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

January 2006
Opinions

«Modernisation of the legislation concerning bread making and bread selling and related issues»
(Draft Law)

«Reform of the Pharmaceutical Care System»
(Draft Law)

«Support to the family and other provisions»
(Draft Law)

Events

Meeting with Mr. Ian Whitting, 
Counsellor of the British Embassy in Athens
Athens, 03/01/2006

Festivity for the New Year
Athens, 17/01/2006

Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»