Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 
Δεκέμβριος 2006
Γνώμες
Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)
Εκδηλώσεις
Ο ρόλος των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και παρόμοιων θεσμών στη διαδικασία ένταξης στην Ε.Ε. και την υλοποίηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.
Συνέδριο των θεσμικών οργάνων Κοινωνικού Διαλόγου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Θεσσαλονίκη, 4 & 5/12/2006
Δραστηριότητες
Νοέμβριος 2006
Γνώμες

Αλλαγές θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Κυβερνητική Πρόταση)

Προγράμματα Ανασυγκρότησης Περιοχών που αντιμετωπίζουν Βιομηχανική Κρίση
(Πρόταση Νόμου της Κ.Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Εκδηλώσεις

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών: Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας και πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Πάτρα, 1-3/11/2006

Η Διαχείριση της Ενεργού Γήρανσης»
Ημερίδα Αθήνα, 9/11/2006

11η Ευρωμεσογειακή Σύνοδος των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και Παρόμοιων Θεσμών
Λιουμπλιάνα, 15-17/11/2006

9η Ετήσια Συνάντηση Ο.Κ.Ε. και Ν.Ο.Κ.Ε.
Χανιά, 18/11/2006

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2007-2013
Ανοικτή Συζήτηση Χανιά, 18/11/2006

Ομάδα εργασίας στο πλαίσιο του Δικτύου της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, με θέμα «Επιχειρηματικότητα και Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.)
Βρυξέλλες, 23/11/2006

Ετήσια Σύνοδος Προέδρων και Γενικών Γραμματέων των Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε.
Λισσαβόνα, 24/11/2006

Δραστηριότητες
Οκτώβριος 2006
Γνώμες

Αναμόρφωση του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004
(Κυβερνητική Πρόταση)

Έκθεση Εφαρμογής 2006 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005-2008

Εκδηλώσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Βουλγαρία
Διεθνές Συνέδριο Σόφια, 2/10/2006

Οι λύσεις του EQUAL στις προκλήσεις της προσαρμοστικότητας
Σεμινάριο Βαρσοβία, 2-4/10/2006

Συνάντηση με τον κ. Michael Ferry, Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Μάλτας για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη
Αθήνα, 22/10/2006

Συνάντηση με τον κ. Marten Grunditz, Πρέσβη της Σουηδίας στην Αθήνα
Αθήνα, 30/10/2006

Δραστηριότητες
Σεπτέμβριος 2006
Γνώμες
Αναδιάρθρωση των κλάδων Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
(Σχέδιο Νόμου)
Εκδηλώσεις

1η Συνάντηση Δικτύου στο πλαίσιο της Ε.Ο.Κ.Ε. με αντικείμενο την αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας, 2006 - 2008
Βρυξέλλες, 11/09/2006

Επίσκεψη στην Ο.Κ.Ε. Ρουμανίας
Βουκουρέστι, 17-18/09/2006

Συνάντηση "CESlink"
Χάγη, 27-28/09/2006

Δραστηριότητες
Αύγουστος 2006
Γνώμες
Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη
(Κυβερνητική Πρόταση)
Εκδηλώσεις
Συνάντηση με την κα Ευγενία Τσουμάνη, Γενική Γραμματέα Ισότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Αθήνα, 01/08/2006
Δραστηριότητες
Ιούλιος 2006
Γνώμες
Ετήσια Έκθεση της Ο.Κ.Ε. για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης(Άρθρο 18 ν. 3304/2005)
Εκδηλώσεις

Συνάντηση με εκπροσώπους των Μ.Κ.Ο.
Αθήνα, 6/07/2006

Συνάντηση με τον κ. Γιώργο Α. Παπανδρέου,
Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Αθήνα, 10/07/2006

Επίσκεψη στην Ο.Κ.Ε. Βουλγαρίας
Σόφια, 13-15/07/2006

Γεφυρώνοντας το χάσμα – Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον ενδοκοινοτικό διάλογο.
Ανοικτό Forum Μάλτα, 20-21/07/2006

Συνάντηση "CESlink"
Μάλτα, 21/07/2006

Συνάντηση με τον κ. Ιωάννη Παναγόπουλο, Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε.
Αθήνα, 27/07/2006

Δραστηριότητες
Ιούνιος 2006
Γνώμες

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης
(Κυβερνητική Πρόταση)

Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
Αθήνα, 15/06/2006

Ευρωμεσογειακή Συνεργασία Συνάντηση Ομάδας Εργασίας
Λισσαβόνα, 23/06/2006

Δραστηριότητες
Μάιος 2006
Εκδηλώσεις
Συνάντηση με τον κ. Γιώργο Γεωργή, Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα
Αθήνα, 24/05/2006
Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Απρίλιος 2006
Γνώμες

Τροποποίηση του Ν. 2239/1994 για τα εμπορικά σήματ
(Σχέδιο Νόμου)

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 – Δ’ Κ.Π.Σ.
(Γνώμη στο πλαίσιο της κοινωνικής διαβούλευσης)

Εκδηλώσεις
Εκλογή Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής Ο.Κ.Ε.
Αθήνα, 04/04/2006
Δραστηριότητες
Μάρτιος 2006
Γνώμες

Τροποποίηση του Ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α’ 331) περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»
(Σχέδιο Νόμου)

Ακρίβεια – Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις»
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Εκδηλώσεις

Συνάντηση με την κα Danuta Hübner, Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βρυξέλλες, 05/03/2006

Βελτίωση της εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισσαβόνας σε εθνικό επίπεδο: Μετέχει επαρκώς η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών;
Συνέδριο Βουδαπέστη, 09-10/03/2006

Ευρωμεσογειακή Συνεργασία Συνάντηση Ομάδας Εργασίας
Λισσαβόνα, 17/03/2006

Συνάντηση με τον κ. Γεώργιο Βουλγαράκη, Υπουργό Πολιτισμού
Αθήνα, 20/03/2006

Project "CESlink" Συνάντηση Ομάδας Εργασίας
Λισσαβόνα, 27/03/2006

Η κοινωνία των πολιτών στα Δυτικά Βαλκάνια»
Ανοικτό Φόρουμ Βρυξέλλες, 27-28/03/2006

Δραστηριότητες
Φεβρουάριος 2006
Εκδηλώσεις

Συναντήσεις με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων της Κυπριακής Δημοκρατίας
Λευκωσία, 06-09/02/2006

Συνάντηση με την κα Ελένη Λουρή, Διευθύντρια Οικονομικού Γραφείου Πρωθυπουργού
Αθήνα, 10/02/2006

Δραστηριότητες
Ιανουάριος 2006
Γνώμες

Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας περί Αρτοποιείων και Πρατηρίων Άρτου – Ρύθμιση συναφών θεμάτων»
(Σχέδιο Νόμου)

Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης»
(Σχέδιο Νόμου)

Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις»
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

Συνάντηση με τον κ. Ian Whitting, Σύμβουλο της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα
Αθήνα, 3/1/2006

Κοπή πίτας
Αθήνα, 17/01/2006

Δραστηριότητες