Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 
Δεκέμβριος 2005
Γνώμες

Θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας (Ν.2081/1992)
(Σχέδιο Νόμου)

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)»
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

Συνάντηση με την κα Μαριέττα Γιαννάκου, Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Αθήνα, 5/12/2005

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Αθήνα, 8/12/2005

8η Ετήσια Συνάντηση Ο.Κ.Ε. και Ν.Ο.Κ.Ε.
Άρτα, 10/12/2005

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας»
Ανοικτή Συζήτηση Άρτα, 10/12/2005

Δραστηριότητες
Νοέμβριος 2005
Γνώμες

Επιτάχυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας»
(Σχέδιο Νόμου)

Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου
(Σχέδιο Νόμου)

Εισαγωγή των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά»
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

Δημόσιος διάλογος: Η εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας – Καλές πρακτικές.
Βρυξέλλες, 8-9/11/2005

10η Ευρωμεσογειακή Σύνοδος των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και Παρόμοιων Θεσμών
Αμμάν, 20-21/11/2005

Ετήσια Σύνοδος Προέδρων και Γενικών Γραμματέων των Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε.
Παρίσι, 25/11/2005

CESlink Meeting
Παρίσι, 28/11/2005

Δραστηριότητες
Οκτώβριος 2005
Γνώμες

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
(Σχέδιο Νόμου)

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2005-2008, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας

Εκδηλώσεις
Στρατηγική της Λισσαβόνας: Αναγκαιότητα ή επιλογή» (ΠΡΑΚΤΙΚΑ)
Ημερίδα Αθήνα, 5/10/2005
Δραστηριότητες
Σεπτέμβριος 2005
Γνώμες

Μη Κρατικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Πλαίσιο ρυθμίσεων για τη Σύσταση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρίας
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

Συνάντηση με την κα Ελένη Λουρή, Διευθύντρια Οικονομικού Γραφείου Πρωθυπουργού
Αθήνα, 6/9/2005

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της 70ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, 9-18/9/2005

Συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την Επιτροπή των Νομαρχιακών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών (Ν.Ο.Κ.Ε.)
Αθήνα, 26/9/2005

3η Συνάντηση της Υποεπιτροπής της Ευρωπαϊκής Ο.Κ.Ε. για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας
Βρυξέλλες, 26/9/2005

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με ειδικότητα Νομικού

Αύγουστος 2005
Εκδηλώσεις
Επίσκεψη στην Ο.Κ.Ε. Ολλανδίας
Χάγη, 5/8/2005
Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με ειδικότητα Νομικού

Ιούλιος 2005
Γνώμες

Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια
(Σχέδιο Νόμου)

Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
(Σχέδιο Νόμου)

Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπέςδιατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις Συνάντηση με τον κ. Δημήτριο Κοντό, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Αθήνα, 13/7/2005

Δραστηριότητες
Συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL
Ιούνιος 2005
Εκδηλώσεις

9η Διεθνής Συνάντηση των Ο.Κ.Ε. και παρόμοιων θεσμών
Παρίσι, 8-10/6/2005

CESlink Meeting Συνάντηση Ομάδας Εργασίας
Παρίσι, 13/6/2005

24η Συνάντηση των Ομάδων Κοινωνικών και Οικονομικών Συμφερόντων των χωρών της Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βρυξέλλες, 28-30/6/2005

TRESMED-2 Project Ευρωμεσογειακό Σεμινάριo. Ο συμβουλευτικός ρόλος των οικονομικών & κοινωνικών εταίρων και η συμβολή τους στην Eυρωμεσογειακή Συνεργασία.
Κωνσταντινούπολη, 28-30/6/2005

Δραστηριότητες
Συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL
Μάιος 2005
Γνώμες

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση 2005-2006

Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
και λοιπές Διατάξεις"
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

Παράθεση δείπνου σε εκπροσώπους των ΜΜΕ
Αθήνα, 9/5/2005

Ευρωμεσογειακή Συνεργασία Συνάντηση Ομάδας Εργασίας
Βρυξέλλες, 27/05/2005

Δραστηριότητες
Συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL
Απρίλιος 2005
Γνώμες
Τροποποίηση διατάξεων του ν.2323/1995 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το ν.3190/2003 " (Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων και άλλα θέματα)
(Σχέδιο Νόμου)
Εκδηλώσεις

Συνάντηση με το Δ.Σ. του ΙΣΤΑΜΕ
Αθήνα, 26/04/2005

Συνάντηση με τον κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο, Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Αθήνα, 26/04/2005

Συνάντηση με τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Υπεύθυνο Τομέα Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, και τις κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου και Τόνια Αντωνίου, Συντονίστρια και Αναπληρώτρια Συντονίστρια του Τομέα Κοινωνικών Υποθέσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Αθήνα, 27/04/2005

Ετήσια Σύνοδος Γενικών Γραμματέων των Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε.
και της Ε.Ο.Κ.Ε.
Παρίσι, 29/04/2005

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Mάρτιος 2005
Γνώμες

Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Τομείς Προτεραιότητας ενόψει της ενδιάμεσης αξιολόγησης-2005 της Στρατηγικής της Λισσαβόνας
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Εκδηλώσεις
Ευρωμεσογειακή Συνεργασία Συνάντηση Ομάδας Εργασίας
Βρυξέλλες, 30/03/2005
Δραστηριότητες
Συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του
Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
Φεβρουάριος 2005
Γνώμες

Συστηματοποίηση της Δια Βίου Μάθησης
(Σχέδιο Νόμου)

Iδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η Κοινωνία των Πολιτών
Ανοικτή Εκδήλωση Αθήνα, 9/02/2005
(Πρόγραμμα εκδήλωσης - Χαιρετισμοί - Εισηγήσεις)

Συνάντηση με τον κ. Jorge de Oliveira e Sousa, Γενικό Διευθυντή Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Βρυξέλλες, 18/02/2005

Συνάντηση με την κα Francesca Ratti, Γενική Διευθύντρια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Βρυξέλλες, 18/02/2005

Συνάντηση του Συμβουλίου της IPRA
Βρυξέλλες, 19/02/2005

Δραστηριότητες
Συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
Ιανουάριος 2005
Γνώμες
Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ
(Σχέδιο Νόμου)
Εκδηλώσεις

Κοπή πίτας
Αθήνα, 17/01/2005

Συνάντηση με τον κ. Josep Borrell Fontelles, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Βρυξέλλες, 19/01/2005

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Προετοιμασία του εορτασμού για τα 10 χρόνια της Ο.Κ.Ε. στην Ελλάδα