Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

Δραστηριότητες

Στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες της Ο.Κ.Ε. στην Ελλάδα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν οι συναντήσεις και η συνεργασία με την ελληνική Κυβέρνηση, οι συναντήσεις με ξένες αντιπροσωπείες, η οργάνωση Ημερίδων, Συνεδρίων και Δημοσίων Συζητήσεων, η συμμετοχή σε fora, κ.ά.

Εθνική Κοινωνική Αναπτυξιακή Συμφωνία

Στο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι οι επί μέρους πολιτικές δεν πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται μεμονωμένα αλλά θα πρέπει να συνδυάζονται και να αλληλοτροφοδοτούνται.

Η Ο.Κ.Ε., διαθέτοντας την εμπειρία και τη θεσμική μνήμη των παρεμβάσεών της σε όλους τους τομείς πολιτικής, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς που την αποτελούν, αποφάσισε να συνδιαμορφώσει ένα πλαίσιο θέσεων και προτάσεων για μια Εθνική Κοινωνική Αναπτυξιακή Συμφωνία που θα αφορά και θα συνδέει όλους τους βασικούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα.

Αναμφίβολα, μία τέτοια συμφωνία είναι απαραίτητη σε κάθε χώρα, σε κάθε χρονική περίοδο.Στην Ελλάδα, όμως, και στη συγκεκριμένη περίοδο της βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης αποκτά μια ξεχωριστή σημασία, καθώς η χώρα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η Ελλάδα καλείται να επιλύσει με τρόπο αποτελεσματικό, διαφανή, κοινωνικά δίκαιο και ανθεκτικό στο χρόνο, πολλά χρόνια και επιδεινούμενα προβλήματά της σε ένα εξαιρετικά δυσμενές διεθνές περιβάλλον.

Η Συμφωνία δεν αποτελεί μία παρέμβαση στις παρούσες κοινωνικές, εργασιακές και οικονομικές συνθήκες, αλλά θέτει τη βάση για μία διαρκή και δομημένη διαδικασία κοινωνικού διαλόγου με αντικείμενο τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Τα αποτελέσματα ενός τέτοιου διαλόγου θα προσφέρουν προτάσεις λύσεων προς τη σωστή κατεύθυνση και, συνεπώς, αυτός θα τυγχάνει αποδοχής και εφαρμογής.
Περισσότερα...

ΕΣΠΑ 2007-2013

Η Ο.Κ.Ε., όπως και κατά τη διάρκεια του Γ΄ ΚΠΣ, μετέχει τόσο στην εθνική, όσο και στις επί μέρους επιτροπές των 8 Τομεακών Προγραμμάτων, των 5 Περιφερειακών και των 12 Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), για την περίοδο 2007-2013.

Το τελευταίο διάστημα η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) εκλήθη να συμμετάσχει στις κάτωθι δραστηριότητες: