Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους τρεις Αντιπροέδρους και από πέντε εκπροσώπους από κάθε Ομάδα που ορίζονται από τις αντίστοιχες Ομάδες. Η θητεία των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι διετής, εκτός αν άλλως αποφασίσει η Ολομέλεια, και είναι ανανεώσιμη.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αν δεν αποφασίζει άλλως η Ολομέλεια, διαχειρίζεται τα τρέχοντα θέματα της Ο.Κ.Ε., προβαίνει στη συλλογή πληροφοριών και στην προπαρασκευή των προτάσεων για τις Γνώμες που εκφράζει η Ο.Κ.Ε.

Εκτελεστική Επιτροπή 2017-2019