Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

«H τρέχουσα κρίση στην Ευρώπη κλονίζει τα θεμέλια των εργασιακών σχέσεων.
Ποιές είναι οι λύσεις και ποιός ο ρόλος των κοινωνικών φορέων για διέξοδο;»
Σεμινάριο Ο.Κ.Ε. – Ινστιτούτο Lasaire
Αθήνα, 29/11/2013

Φωτογραφικό υλικό