Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

«Ενεργός Γήρανση και Κοινωνική Συνοχή,
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ασφάλεια, Δομές Πρόνοιας
για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς»
Ημερίδα
Αθήνα, 9/12/2013

Φωτογραφικό υλικό