Αρχική ΣελίδαΕπικοινωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ III
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

 • Τι είναι
 • Σκοπός
 • Αναπτυξιακές συμπράξεις
 • Δράσεις
 • Δημοσιότητα
 • Επικοινωνία

Τα Θεματικά Δίκτυα αποτελούν τον κατεξοχήν βοηθητικό μηχανισμό για την επίτευξη των στόχων της Ενέργειας ΙΙΙ, δηλαδή της διάδοσης των καλών πρακτικών, της Θεματικής Δικτύωσης και της επίτευξης αντίκτυπου στις εθνικές ή/και ευρωπαϊκές πολιτικές (mainstreaming).

Τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος και λειτουργούν στο πλαίσιο του Β' Κύκλου της Κ.Π. Equal στη χώρα μας είναι τα ακόλουθα οκτώ:

 1. Διαχείριση της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο
 2. Διαχείριση της ηλικίας
 3. Καινοτόμες διαδικασίες προώθησης στην Απασχόληση
 4. Εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής
 5. Άρση του επαγγελματικού διαχωρισμού
 6. Κοινωνική Οικονομία
 7. Στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης επιχειρηματικότητας
 8. Δια βίου μάθηση

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Διαχείριση της ηλικίας» αποτελείται από τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις:

 • Α.Σ. ΠΛΩ-ηγός, (www.ploigos-equal.net)
  «Διαχείριση της Αλλαγής στον Κλάδο της Ναυπηγικής Μέσα από την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού»
 • Α.Σ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ, (www.empeiria-dp.gr):
  «Καινοτόμες Προσεγγίσεις Εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η Περίπτωση της Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»
 • Α.Σ. ΕΠ-ΕΝΔΥΣΗ, (www.ep-endysi.gr)
 • Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ, (www.equal-ariadni.gr):
   «Παραδοσιακή Χειροτεχνία και Αστική Ανάπτυξη»

Σκοπός του Εθνικού Θεματικού Δικτύου είναι η γνωριμία των Αναπτυξιακών Συμπράξεων, η μεταξύ τους δικτύωση, η ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης πάνω στα θέματα που πραγματεύονται και η από κοινού υλοποίηση προϊόντων και δραστηριοτήτων διάχυσης. Περαιτέρω, το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο στοχεύει:

  1. Στον προσδιορισμό των περισσότερο καινοτόμων και αποτελεσματικών πρακτικών μέσα από την εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης
  2. Στο Οριζόντιο Mainstreaming, δηλαδή τη διάχυση της πληροφορίας όσον αφορά καλές πρακτικές, και την προώθηση της ενσωμάτωσής τους σε οργανισμούς και φορείς που πραγματεύονται παρόμοια θέματα εντός και εκτός Θεματικού Δικτύου
  3. Στο Κάθετο mainstreaming, δηλαδή τον επηρεασμό συστημάτων, πρακτικών και πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης σε θεσμικό, κανονιστικό ή διοικητικό επίπεδο.

Α.Σ. ΠΛΩ-ηγός

Κεντρικός σκοπός του έργου της Α.Σ. είναι η Διαχείριση της Αλλαγής στον κλάδο της ναυπηγικής μέσα από τη μάθηση εργαζομένων και επιχειρήσεων, δηλαδή η εισαγωγή νέων συνεργατικών στάσεων και αντιλήψεων για τις απαιτήσεις της εργασίας και την ανάπτυξη του κλάδου, καθιστώντας το ανθρώπινο δυναμικό ικανό να προσαρμόζεται στις επιβαλλόμενες ή αναμενόμενες αλλαγές, να βελτιώνει συνεχώς τις ικανότητες του και να συμμετέχει δημιουργικά στην παραγωγική διαδικασία και στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Οι κύριοι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

 • Βελτιώσεις στην κουλτούρα των επιχειρήσεων και των εργασιακών συμπεριφορών των εργαζομένων, μέσω της αναζήτησης του αποτελεσματικότερου τρόπου και μέσων μεταβολής των ανασχετικών παραμέτρων.
 • Αναβάθμιση των γνωστικών αντιλήψεων, των προσόντων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, για τη βελτίωση της δυνατότητας προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες εργασιακές απαιτήσεις.
 • Βελτίωση των μηχανισμών επικοινωνίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων.
 • Αποτελεσματική διαχείριση της τυπικής οργανωσιακής γνώσης και καταγραφή και μετατροπή της εμπειρικής γνώσης σε μορφή που να μπορεί να διαχειριστεί και να μεταδοθεί εύκολα. Μέσω της διαδικασίας αυτής, επιδιώκεται παράλληλα η αξιοποίηση του γηράσκοντος δυναμικού σε νέους εργασιακούς ρόλους.
 • Βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των παραγωγικών διαδικασιών, της οργάνωσης και του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που προβλέπεται να δεχθεί κατά μείζονα λόγο τον αντίκτυπο από τις αλλαγές, με προώθηση της εργασιακής κινητικότητας και ενεργό συμμετοχή και παρέμβαση των εμπλεκόμενων κοινωνικών συνομιλητών.

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου επικεντρώνονται σε:

 • Βελτίωση της συνεργασίας και επικοινωνίας στο εσωτερικό των ναυπηγικών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής των ίδιων των εργαζομένων όλων των βαθμίδων και της εισαγωγής ενός νέου μοντέλου επικοινωνίας και συνεργατικής οργάνωσης.
 • Ενέργειες ενημέρωσης - επιμόρφωσης των εργαζομένων,  με στόχο την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων τους και τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς τους, μέσω εκπαιδεύσεων ομάδων των εργαζομένων σε «οριζόντια» θεματικά πεδία που απευθύνονται σε μεγάλο εύρος και ιεραρχικό βάθος του ανθρώπινου δυναμικού, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή εργασιακή θέση.
 • Διαχείριση και μεταφορά της γνώσης που διαθέτουν και παράγουν τα ελληνικά ναυπηγεία, με έμφαση στην  εμπειρική γνώση των τεχνιτών των ναυπηγείων, με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, με χρήση πολυμεσικών περιεχομένων γνώσης.
 • Βελτίωση της επίδοσης των κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών στο ναυπηγικό κλάδο. Στόχος είναι η μέγιστη δυνατή τυποποίηση και έλεγχος των εργασιακών ενεργειών και διεργασιών, μέσω μετρήσιμων δεδομένων, για τη μείωση ανισοτήτων και συγκρούσεων. Επιπλέον, στόχος είναι η αναβάθμιση της κουλτούρας ποιότητας στις επιχειρήσεις του κλάδου και η εδραίωση διαδικασιών αυτο-αξιολόγησης των λειτουργιών, των εργασιών και των ίδιων των εργαζόμενων.
 • Δημιουργία ενός πρότυπου Κέντρου Υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της ναυπηγικής στη Σύρο, που θα παρέχει υπηρεσίες συβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και προώθησης στην απασχόληση ή/και στην επιχειρηματικότητα σε μια σειρά ομάδων του ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερη εστίαση στο γηράσκον αλλά μη ανενεργό παραγωγικό δυναμικό των ναυπηγείων - το οποίο αποτελεί εξάλλου και την κύρια πληθυσμιακή ομάδα του ανθρώπινου δυναμικού - στους εργαζόμενους με χαμηλά προσόντα και δεξιότητες, καθώς και στους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης σε ειδικότητες της ναυπηγικής.

Η Α.Σ. συγκροτείται από τους εξής 11 εταίρους:

 1. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. (Συντονιστής εταίρος)
 2. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
 3. ΝΕΩΡΙΟΝ Κ.Ε.Κ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
 4. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ
 5. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Σ.Ε.Ν.Ε.
 6. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 7. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
 9. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ - ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 10. ΑΙΓΑΙΟ Ε.Π.Ε.
 11. ΚΕΚ - ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε.

Η διακρατική συνεργασία του έργου με αντίστοιχη Α.Σ. από την Ιρλανδία και τίτλο EQUAL LIGHTHOUSE  (www.equal-lighthouse.net) επικεντρώνεται στα εξής:

 • Ανταλλαγή καινοτόμου τεχνογνωσίας (Μεταφορά καλής πρακτικής στη διαχείριση της οργανωσιακής κουλτούρας)
 • Ανταλλαγή επιμορφωτών για την υποστήριξη του απειλούμενου ανθρώπινου δυναμικού
 • Ανάπτυξη κοινών εργαλείων και μεθοδολογιών μάθησης (Κοινή ανάπτυξη ενοτήτων σπονδυλωτής εκπαίδευσης).
 • Διάδοση και διάχυση των καλών πρακτικών των διακρατικών συνεργατών

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΕΜΠΕΙΡΙΑ"

Στο πλαίσιο της β' φάσης υλοποίησης της Κ.Π. «EQUAL», η οποία προκηρύχθηκε το 2004, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), μαζί με άλλους φορείς συνέστησε την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ», η οποία υπέβαλε πρόταση για την υλοποίηση έργου με τίτλο «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης».

Στην Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» συμμετέχουν:

 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
 • Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
 • Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
 • Ινστιτούτο Εργασίας / Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε.)
 • Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος ( ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.)
 • Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.)
 • Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης « ΑΚΜΩΝ»
 • Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.)
 • Ζωή Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ε.Ε. - Γνώση Αναπτυξιακή
 • Εργαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Σκοπός του έργου είναι, με τη συμμετοχή των πλέον αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και την ενεργοποίηση διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου, να δοκιμαστούν καινοτόμα πρακτικά μέτρα και να προταθούν αντίστοιχα θεσμικά που θα συμβάλουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση του προβλήματος της ενεργού γήρανσης, δηλαδή την υποστήριξη και διατήρηση της απασχόλησης των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων στην Ελλάδα.

Ωφελούμενοι από το Έργο είναι:

 • Εργαζόμενοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 55+
 • Άνεργοι ή οικονομικά ανενεργοί 55+ ετών, με την έννοια ότι ενδεχομένως να επωφεληθούν μελλοντικά από σχήματα ευέλικτων μορφών απασχόλησης που θα δοκιμαστούν ή/και θα προταθούν στο πλαίσιο του έργου
 • Νεότεροι ηλικιακά εργαζόμενοι και οι άνεργοι (ως μελλοντικά εργαζόμενοι) από τη στήριξη των συστημάτων ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, εξαιτίας της παράτασης της επαγγελματικής και ασφαλιστικής ζωής των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων
 • Επιχειρήσεις (από τη διατήρηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου - κεφαλαίου γνώσης)
 • Τα δημόσια οικονομικά της χώρας από τις εισφορές στο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα.

Το έργο έχει πανελλαδική εφαρμογή δεδομένου ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς των κοινωνικών εταίρων αποτελούν τριτοβάθμιες οργανώσεις που διαθέτουν δίκτυο δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων οργανώσεων σε όλη την επικράτεια, με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα να διαχέονται από το κέντρο στην περιφέρεια. Επίσης, τόσο σε επίπεδο έρευνας αλλά και δράσης, λαμβάνεται υπ' όψιν το σύνολο του πληθυσμού της χώρας.


Α.Σ. ΕΠ-ΕΝΔΥΣΗ

Βασικός σκοπός του έργου της Α.Σ. είναι η δημιουργία μοντέλων, εργαλείων, μεθοδολογιών και θεσμικών διαδικασιών για τη διαφοροποίηση της οργάνωσης και της ποιότητας της εργασίας στο πλαίσιο των νέων στρατηγικών επιλογών που διαμορφώνει ο κλάδος.

Μεταξύ των στόχων του έργου, περιλαμβάνονται:

 • Η αναζήτηση νέων επαγγελματικών profile και εργασιακών πρακτικών που θα συμβάλουν στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου έτσι ώστε να είναι ικανό να υποστηρίξει την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων
 • Η διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης και κινητικότητας στην αγορά εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου με χαμηλά προσόντα και επισφαλείς θέσεις εργασίας
 • Η διερεύνηση ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου στις νέες συνθήκες παραγωγής και οργάνωσης της εργασίας του κλάδου, που θα εξασφαλίζουν την ισότιμη αξιοποίηση και αντιμετώπιση των εργαζομένων του κλάδου, στις ευκαιρίες εκπαίδευσης, προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης, καθώς και την μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας
 • Ο σχεδιασμός μοντέλου ολοκληρωμένης διαχειρίσεις του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου για την ομαλή μετάβαση στις νέες συνθήκες παραγωγής και οργάνωσης της εργασίας
 • Η ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου διαδικασιών Κοινωνικού Διαλόγου για τον διαρκή εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση του συστήματος παραγωγής και εργασίας στον κλάδο, κλπ.


Όσον αφορά στην ομάδα - στόχο του έργου, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις γυναίκες που αποτελούν περίπου το 80% των εργαζομένων του κλάδου και γενικότερα στους εργαζόμενους του κλάδου με χαμηλά προσόντα, που οι θέσεις εργασίας τους βρίσκονται σε επισφάλεια, αν δεν ενταχθούν σε σχέδιο αναβάθμισης και διαφοροποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου.

Οι δράσεις της Α.Σ. ΕΠ-ΕΝΔΥΣΗ που σχετίζονται με τα αντικείμενα του ΕΘΔ αφορούν:

 1. Ολοκληρωμένη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο ένδυσης για την ομαλή μετάβαση στο νέο μοντέλο οργάνωσης παραγωγής και εργασίας (Δρ. 7)
 2. Εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές (Δρ. 8)
 3. Ανάπτυξη πλαισίου διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου για το διαρκή εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση του συστήματος παραγωγής και εργασίας στον κλάδο της ένδυσης (ΔΡ. 9)

Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων υλοποιεί και συντονίζει  από το 2005 το πρόγραμμα «ΑΡΙΑΔΝΗ, Παραδοσιακή Χειροτεχνία και Αστική Ανάπτυξη» Κ.Π. Equal Β' Κύκλος, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία στήριξης και ενδυνάμωσης παραδοσιακών χειροτεχνικών επιχειρήσεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Με στόχο την προσαρμογή του κλάδου της παραδοσιακής χειροτεχνίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ενσωμάτωση της πολιτιστικής και τουριστικής προστιθέμενης αξίας στην επαγγελματική δραστηριότητα, στη δημιουργική και λειτουργική ένταξη της χειροτεχνικής δραστηριότητας στον ευρύτερο αστικό ιστό και στην συστηματοποιημένη διδασκαλία των παραδοσιακών τεχνογνωσιών. Προσβλέπει επίσης στην προώθηση πρότυπων επιχειρηματικών μοντέλων για τις παραδοσιακές χειροτεχνικές επιχειρήσεις, στη διασφάλιση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, στη διατήρηση της ποιότητας των παραδοσιακών προϊόντων, καθώς και στη συνέχιση των παραδοσιακών επαγγελμάτων μέσα στο διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος ΑΡΙΑΔΝΗ έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο συνεργασίας ποικίλων ως προς τη δράση τους, φορέων που απαρτίζουν το εταιρικό σχήμα του προγράμματος, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ερευνητικοί φορείς, οργανισμοί κατάρτισης, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κοινωνικοί εταίροι. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι εξής φορείς: Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Αθηναίων, Κέντρο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων, Δήμος Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΛΚΕΔΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, HELEXPO, ΕΡΤ3, ΟΠΣΝΕ και Καινοτόμα Αναπτυξιακά Συστήματα.
                             

α/α

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Συντονισμός - Διαχείριση ΚΠΕ

 • Συντονισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση του Κοινού Προγράμματος Εργασιών
 • Επιμέλεια της σύνταξης του ΚΠΕ και υποβολή του στην ΕΥΔ της ΚΠ EQUAL
 • Συντονισμός της υλοποίησης των εργασιών του ΚΠΕ
 • Επικοινωνία και την παροχή στοιχείων που αφορούν το ΚΠΕ στην Ειδική Υπηρεσία της Κ.Π. EQUAL και τον Εμπειρογνώμονα
 • Καθορισμός της ημερήσιας διάταξης των συναντήσεων του Δικτύου σε συνεργασία με τον Εμπειρογνώμονα και την Ε.Υ.Δ.
 • Σύνταξη πρακτικών των συναντήσεων του Δικτύου και την αποστολή τους στην Ε.Υ.Δ. και τις Α.Σ. -μέλη του Δικτύου
 • Συνεχής ενημέρωση των Α.Σ. που συμμετέχουν στο ΚΠΕ
 • Εκπροσώπηση του ΕΘΔ σε Επιτροπές Παρακολούθησης, καθώς και σε συναντήσεις διάχυσης  και ευρύτερης εφαρμογής αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Σύνταξη εξαμηνιαίας έκθεσης προόδου του φυσικού αντικειμένου του ΚΠΕ.

2

Θεματικά Εργαστήρια Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας στη Διαχείριση της Ηλικίας

Η Δράση αφορά στη διοργάνωση δύο θεματικών εργαστηρίων (Θ.Ε.) ανταλλαγής τεχνογνωσίας, με κύριο χαρακτηριστικό τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων κυρίως από το εξωτερικό που έχουν τεκμηριωμένα δραστηριοποιηθεί και παράγει μεταφέρ- σιμα αποτελέσματα, με στόχο τη μεταφορά της εμπειρίας τους και τη διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης της στις ελληνικές συνθήκες.

Το πλαίσιο των δύο Θ.Ε έχει ως εξής:

 1. Θ.Ε. 1: οριζόντιου χαρακτήρα για τα θέματα της Διαχείρισης της Ηλικίας
 2. Θ.Ε. 2: κλαδικού χαρακτήρα, εστιάζοντας στους κλάδους της ναυπηγικής, της ένδυσης και της παραδοσιακής χειροτεχνίας (τεχνίτες κεραμικής, αργυροχρυσοχόοι και τεχνίτες μαρμάρου).

3

Χαρτογράφηση Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας

Η Δράση αφορά στην εκπόνηση συνθετικής μελέτης χαρτογράφησης της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Θεσμικό πλαίσιο γύρω από τη Διαχείριση της Ηλικίας σε Ευρώπη και Ελλάδα
 • Καλές πρακτικές από Ελλάδα και από άλλες χώρες της Ε.Ε.
 • Καλές πρακτικές από έργα της EQUAL
 • Συνθετική πρόταση πολιτικής για τη διαχείριση της ηλικίας στον επαγγελματικό χώρο.

4

Ανάπτυξη Πολυμεσικού Οδικού Χάρτη Διαχείρισης της Ηλικίας

Η Δράση αφορά στη δημιουργία πολυμεσικού προϊόντος το οποίο προβάλει θεματικά τις βέλτιστες πρακτικές των 4 ΑΣ στο αντικείμενο της Διαχείρισης της Ηλικίας

5

Δραστηριότητες Προβολής - Δικτύωσης - Ενσωμάτωσης Αποτελεσμάτων ΕΘΔ

Η Δράση αφορά στην υλοποίηση μιας δέσμης δραστη- ριοτήτων για την προβολή, τη δικτύωση και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου του ΕΘΔ.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:

 • Στοχοθέτηση επικοινωνιακού κοινού και δημιουργία βάσης δεδομένων
 • Έκδοση και διανομή 2 newsletters δραστηριοτήτων του EΘΔ (έντυπα και ηλεκτρονικά)
 • Διοργάνωση Ανοικτού Συνεδρίου Δημοσιότητας
 • Δημιουργία ιστοσελίδας του ΕΘΔ.
 • Συμμετοχή σε σχετικά εθνικά / διεθνή φόρα και συνέδρια.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

α/α

ΔΡΑΣΗ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

1

Συντονισμός - Διαχείριση ΚΠΕ

 • ΚΠΕ
 • Πρακτικά συναντήσεων συντονισμού ΚΠΕ
 • Εξαμηνιαία Έκθεση προόδου του φυσικού αντικειμένου του ΚΠΕ.

2

Θεματικά Εργαστήρια Ανταλλαγής
Τεχνογνωσίας στη Διαχείριση της Ηλικίας

 • 2 Θεματικά Εργαστήρια Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας (Πρακτικά, φάκελος υλικού)

3

Χαρτογράφηση Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας

 • Συνθετική Μελέτη Καταγραφής και Αξιολόγησης της Υφιστάμενης Κατάστασης Διαχείρισης της Ηλικίας στον εργασιακό χώρο σε Ελλάδα και Ευρώπη

4

Ανάπτυξη Πολυμεσικού Οδικού Χάρτη Διαχείρισης της Ηλικίας

 • Πολυμεσικό προϊόν («Οδικός Χάρτης») Διαχείρισης της Ηλικίας

5

Δραστηριότητες Προβολής - Δικτύωσης - Ενσωμάτωσης Αποτελεσμάτων ΕΘΔ

 • Βάση δεδομένων κοινού - στόχου
 • Συνέδριο Δημοσιότητας
 • 2 newsletters δραστηριοτήτων του EΘΔ (έντυπα και ηλεκτρονικά)
 • Ιστοσελίδα δραστηριοτήτων ΕΘΔ
 • Παρουσιάσεις / συμμετοχές σε συνέδρια / φόρα.

Α.Σ.ΠΛΩ-ηγός
Νεωρίου 1
Ερμούπολη, Σύρος
Τ.Κ. 84100
Τηλ. 2281082555, 2281088842
Fax: 2281080939
e-mail:neorkek@otenet.gr
www.ploigos-equal.net

Συντονίστρια του ΕΘΔ:
Ι. Κωνστάντου, τηλ: 22810-82555, -88842, neorkek@otenet.gr

Τεχνικός Υπεύθυνος του ΕΘΔ:
Γ. Ανδρόνικος, τηλ: 22810-82555, -88842, neorkek@otenet.gr

Copyright Α.Σ. Εμπειρία 2007
 


ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ