Αρχική ΣελίδαΕπικοινωνία

Μελέτες που έχουν υλοποιηθεί
στο πλαίσιο της Α.Σ. "Εμπειρία"

Η υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο της Α.Σ. «Εμπειρία» βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους. Επίσης, ήδη έχουν συνταχθεί και δημοσιευθεί οι πρώτες σχετικές μελέτες.

Ειδικότερα:

Δράση 1: Μελέτη ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης της ηλικιακής διάρθρωσης του ανθρωπίνου δυναμικού στον πρωτογενή, δευτερογενή & τριτογενή τομέα

 1. Μελέτη αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων στους τρεις τομείς της ελληνικής οικονομίας,
  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Αθήνα, 2006).
 2. Τεύχος βιβλιογραφικής μελέτης αναφορικά με τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης,
  ΙΟΒΕ (Αθήνα, 2006).
 3. Τεύχος Έκθεσης - Μελέτης αναφορικά με τα προβλήματα των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις τομέα και των αυτοαπασχολούμενων στο δευτερογενή και τριτογενή,
  ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (Αθήνα, 2006).
 4. Τεύχος Έκθεσης - Μελέτης αναφορικά με τα προβλήματα των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις,
  ΕΣΕΕ (Αθήνα, 2006).
 5. Τεύχος Έκθεσης - Μελέτης αναφορικά με τα προβλήματα των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων στον αγροτικό τομέα,
  ΓΕΣΑΣΕ (Αθήνα, 2006). Παράρτημα
 6. Τεύχος Συνθετικής Έκθεσης - Μελέτης,
  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ με τη συμμετοχή των ΙΟΒΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΓΕΣΑΣΕ (Αθήνα, 2006). Παράρτημα

Δράση 2: Παρουσίαση των καλών πρακτικών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

 1. Οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα στη Ελλάδα αναφορικα με τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης,
  ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΕ (Αθήνα, 2006).
 2. Μελέτη αναφορικά με τις πρωτοβουλίες των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών σχετικά με τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης,
  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Αθήνα, 2006).
 3. Συνθετική Μελέτη,
  ΙΟΒΕ-Με τη συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και του ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΕ
  (Αθήνα, 2006). English version.
Δράση 3: Παράμετροι αποτελεσματικότητας των διαφόρων εργαλείων διαχείρισης της ενεργού γήρανσης
 1. Μελέτη, Αποτύπωση και εκτίμηση της σημασίας των διαφορετικών παραμέτρων που προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα των εργαλείων-οδηγών-διαδικασιών στον πρωτογενή τoμέα,
  ΓΕΣΑΣΕ (Αθήνα, 2006).
 2. Μελέτη αναφορικά με τις παραμέτρους που προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα των εργαλείων-οδηγών και διαδικασιών για τη διαχέιρηση της ενεργού γήρανσης στις μεγάλες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας,
  ΙΟΒΕ (Αθήνα, 2006).
 3. Μελέτη, Αποτύπωση και εκτίμηση της σημασίας των διαφορετικών παραμέτρων που προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα των εργαλείων-οδηγών-διαδικασιών στις εμπορικές επιχειρήσεις,
  ΕΣΕΕ (Αθήνα, 2006).
 4. Παράμετροι Αποτελεσματικότητας των Διαφόρων Εργαλείων Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης. Η σημασία τους στη περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων,
  ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (Αθήνα, 2006).
 5. Συνθετική έκθεση-μελέτη αναφορικά με τις παραμέτρους που προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα των εργαλείων-οδηγών και διαδικασιών για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης,
  ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ με τη συμμετοχή των ΙΟΒΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΓΕΣΑΣΕ
  (Αθήνα, 2006). English version

Δράση 4: Μέθοδοι αντιμετώπισης των προβλημάτων της ενεργού γήρανσης

Εγχειρίδιο τυποποιημένων εργαλείων και διαδικασίων για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις.
ΕΕΔΕ-ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (Αθήνα, 2006).

Δράση 5: Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα στα ζητήματα της ενεργού γήρανσης

Έκθεση λειτουργικότητας τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης ενεργού γήρανσης στις επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα.
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) (Αθήνα, 2007)

Δράση 6: Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα στα ζητήματα της ενεργού γήρανσης

Tεύχος έκθεσης της λειτουργικότητας των τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης.
Κ.Α.ΕΛ.Ε. (Αθήνα, 2007)

Δράση 7: Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση μικρών επιχειρήσεων του τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών στα ζητήματα της ενεργού γήρανσης

Έκθεση κρίσιμων παραμέτρων λειτουργικότητας τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης ενεργού γήρανσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα και των αυτοαπασχολουμένων.
Κ.Ε.Κ.-Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. (Αθήνα, 2007)

Δράση 8: Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα στα ζητήματα της ενεργού γήρανσης

Έκθεση λειτουργικότητας τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης ενεργού γήρανσης στον πρωτογενή τομέα.
ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. (Αθήνα, 2007)

Δράση 9: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις.
Ε.Ε.Δ.Ε./ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (Αθήνα, 2007)

Δράση 10: Πολιτικές διαχείρισης ενεργού γήρανσης Ι

Εκπαιδευτικό Υλικό Εισηγητών.
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Αθήνα, 2007)

Δράση 11: Σεμινάριο επιμόρφωσης στελεχών

Σύγχρονες πολιτικές αποτελεσματικής διαχείρισης της ενεργού γήρανσης του εργατικού δυναμικού.
Ε.Ε.Δ.Ε. (Αθήνα, 2007)

Δράση 12: Πολιτικές διαχείρισης ενεργού γήρανσης ΙΙΙ

Έκθεση πεπραγμένων επιμορφωτικού σεμιναρίου & παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού εισηγητών
ΙΝΕ - ΓΣΕΕ (Αθήνα, 2007)

Δράση 13: Δημιουργία Δικτύου διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού ευαισθητοποιημένων σε θέματα ενεργού γήρανσης

Ανταλλαγή εμπειριών στην προώθηση και εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης.
ΣΕΒ (Αθήνα, 2007)

Δράση 14: Αποτίμηση αποτελεσμάτων των πιλοτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης σε πολιτικές διαχείρισης ενεργού γήρανσης

Συνθετική έκθεση απο την πραγματοποίηση σεμιναρίων και workshops.
ΣΕΒ (Αθήνα, 2007)

Δράση 15: Ανάπτυξη εργαλείων συμβουλευτικής της κατάρτισης, υλοποιήθηκε από τη ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ μελέτη, με αντικείμενο:

Σύστημα συμβουλευτικής κατάρτισης, εξειδικευμένο στην ομάδα-στόχο
(Θεσσαλονίκη, 2006)

Δράση 21: Διαμόρφωση πλαισίου κινήτρων για την ενεργό γήρανση

Μελέτη - Έκθεση σχετικά με το πλαίσιο κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης
ΣΕΒ (Αθήνα, 2007)

Μελέτη - Έκθεση σχετικά με το πλαίσιο κινήτρων προς τους εργαζομένους αναφορικά με την ενεργό γήρανση
ΙΝΕ - ΓΣΕΕ (Αθήνα, 2007)

Δράση 22: Ανάπτυξη θεσμικού χαρακτήρα παρεμβάσεων-κινήτρων για την επιτυχία πολιτικών διαχείρισης ενεργού γήρανσης

Θεσμική κατοχύρωση ευέλικτων μορφών της σχέσης απασχόληση-συνταξιοδότηση, υλοποιήθηκε από το ΕΚΑΥΠ (Πανεπιστήμιο Αθηνών) μελέτη, με αντικείμενο:
Θεσμικό πλαίσιο υιοθέτησης ευέλικτων μορφών της σχέσης απασχόλησης-συνταξιοδότησης
EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ (Ε.Κ.Α.Υ.Π)
(Αθήνα, 2006)

Δράση 23: Οριοθέτηση μορφών Κοινωνικού Διαλόγου: ενεργός γήρανση

 1. Μεθοδολογικό πλαίσιο και εργαλεία της έρευνας πεδίου σε εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων για τους θεματικούς άξονες και τις μορφές του κοινωνικού διαλόγου στο πεδίο της ενεργού γήρανσης.
  ΟΚΕ (Αθήνα, 2007)
 2. Οδηγός καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τις μορφές κοινωνικού διαλόγου για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης.
  ΟΚΕ (Αθήνα, 2007)
 3. Οδηγός για την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου στο πεδίο της ενεργού γήρανσης.
  ΟΚΕ (Αθήνα, 2007)

Δράση 24: Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

 1. Έκθεση βασικών στοιχείων σχεδίου δράσης για την προσαρμογή των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού των μεγάλων επιχειρήσεων, στις απαιτήσεις της ενεργού γήρανσης.
  ΣΕΒ (Αθήνα, 2007)
 2. Έκθεση με βασικά στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα σχέδιο δράσης για την προσαρμογή των καταστατικών κειμένων ή των πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στις εμπορικές επιχειρήσεις στις απαιτήσεις της ενεργούς γήρανσης.
  ΕΣΕΕ (Αθήνα, 2007)
 3. Έκθεση βασικών στοιχείων σχεδίου δράσης για την προσαρμογή των καταστατικών κειμένων και πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων, στις απαιτήσεις της ενεργού γήρανσης.
  ΓΣΕΒΕΕ (Αθήνα, 2007)
 4. Συνθετική πρόταση για ένα σχέδιο δράσης για την προσαρμογή των καταστατικών κειμένων ή και των πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην ενεργό γήρανση.
  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Συμμετοχή ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΕΣΑΣΕ (Αθήνα, 2007)
 5. Έκθεση με βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα σχέδιο δράσης στον πρωτογενή τομέα.
  ΓΕΣΑΣΕ (Αθήνα, 2007)

Δράση 25: Τυποποίηση Διαδικασιών για την εδραίωση του Κοινωνικού Διαλόγου σε θέματα πολιτικών διαχείρισης ενεργού γήρανσης.

 1. Procedures for promoting social dialogue on active ageing.
  Economic and Social Committee of Greece (Αθήνα, 2007)
 2. Οι Διαδικασίες Προώθησης του Κοινωνικού Διαλόγου για την Ενεργό Γήρανση.
  ΟΚΕ (Αθήνα, 2007)
Δράση 26: Προσδιορισμός των διαδικασιών και των εργαλείων επιλογής των καταρτιζομένων, υλοποιήθηκε από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μελέτη, με αντικείμενο:

Οδηγός διαδικασιών και εργαλείων επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων.
(Αθήνα, 2006)

Δράση 28: Οριοθέτηση δραστηριοτήτων και προσδιορισμός πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας Παρατηρητηρίου Προώθησης Κοινωνικού Διαλόγου, υλοποιήθηκε από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μελέτη, με αντικείμενο:

Κανονισμός λειτουργίας Παρατηρητηρίου και αντενών - εξειδίκευση αρμοδιοτήτων.
(Αθήνα, 2006)

Δράση 30: Καταστατική σύσταση Παρατηρητηρίου Προώθησης Κοινωνικού Διαλόγου
Ε.Ε.Δ.Ε. (Αθήνα, 2006)

Δράση 31: Πλαίσιο διαχείρισης και παρακολούθησης

Όργανα και διαδικασίες του μηχανισμού πιστοποίησης της ποιότητας του έργου
ΟΚΕ (Αθήνα, 2006)

Αρχή σελίδας
Copyright Α.Σ. Εμπειρία 2007
 


ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ