Αρχική ΣελίδαΕπικοινωνία

ΤΟ ΕΡΓΟ

Στο πλαίσιο της β' φάσης υλοποίησης της Κ.Π. «EQUAL», η οποία προκηρύχθηκε το 2004, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), μαζί με άλλους φορείς, συνέστησαν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ», μετά την έγκριση της πρότασης την οποία είχαν υποβάλει για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης».

Σκοπός του έργου είναι, με τη συμμετοχή των πλέον αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και την ενεργοποίηση διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου, να δοκιμαστούν καινοτόμα πρακτικά μέτρα και να προταθούν αντίστοιχα θεσμικά που θα συμβάλουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση του προβλήματος της ενεργού γήρανσης, δηλαδή την υποστήριξη και διατήρηση της απασχόλησης των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων στην Ελλάδα.
Οι Στόχοι του Έργου είναι:

 • Η μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης της ηλικιακής διάρθρωσης του ανθρωπίνου δυναμικού στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα
 • Η ανάπτυξη μεθοδολογίας διαχείρισης της ενεργού γήρανσης στις επιχειρήσεις στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα
 • Η υλοποίηση καινοτόμων πιλοτικών εφαρμογών για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας τυποποιημένων μεθόδων διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, με σκοπό τη μελλοντική επέκταση της εφαρμογής τους στις επιχειρήσεις όλων των τομέων της οικονομίας
 • Η ανάπτυξη υποστηρικτικών μηχανισμών (συστήματος συμβουλευτικής, σώματος μεντόρων, πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού) για την ομάδα-στόχο και η εφαρμογή τους
 • Η ανάπτυξη διαδικασιών Κοινωνικού Διαλόγου και θεσμικού χαρακτήρα παρεμβάσεων - κινήτρων για την καθιέρωση και την επιτυχία των πολιτικών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης στις επιχειρήσεις
 • Η δημιουργία και λειτουργία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ο.Κ.Ε. Παρατηρητηρίου Προώθησης Κοινωνικού Διαλόγου για το συγκεκριμένο ζήτημα με δίκτυο αντενών σε όλη την Ελλάδα.

Ωφελούμενοι από το Έργο είναι:

 • Εργαζόμενοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 55+
 • Άνεργοι ή οικονομικά ανενεργοί 55+ ετών, με την έννοια ότι ενδεχομένως να επωφεληθούν μελλοντικά από σχήματα ευέλικτων μορφών απασχόλησης που θα δοκιμαστούν ή/και θα προταθούν στο πλαίσιο του έργου
 • Νεότεροι ηλικιακά εργαζόμενοι και οι άνεργοι (ως μελλοντικά εργαζόμενοι) από τη στήριξη των συστημάτων ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, εξαιτίας της παράτασης της επαγγελματικής και ασφαλιστικής ζωής των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων
 • Επιχειρήσεις (από τη διατήρηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου - κεφαλαίου γνώσης)
 • Τα δημόσια οικονομικά της χώρας από τις εισφορές στο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα.

Το έργο έχει πανελλαδική εφαρμογή δεδομένου ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς των κοινωνικών εταίρων αποτελούν τριτοβάθμιες οργανώσεις που διαθέτουν δίκτυο δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων οργανώσεων σε όλη την επικράτεια, με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα να διαχέονται από το κέντρο στην περιφέρεια. Επίσης, τόσο σε επίπεδο έρευνας αλλά και δράσης, λαμβάνεται υπ' όψιν το σύνολο του πληθυσμού της χώρας.

Στο πλαίσιο της β' φάσης υλοποίησης της Κ.Π. «EQUAL», η οποία προκηρύχθηκε το 2004, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), μαζί με άλλους φορείς συνέστησε την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ», η οποία υπέβαλε πρόταση για την υλοποίηση έργου με τίτλο «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης».

Στην Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» συμμετέχουν:

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)

Ινστιτούτο Εργασίας / Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε.)

Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος ( ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.)

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.)

Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης « ΑΚΜΩΝ»

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.)

Ζωή Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ε.Ε. - Γνώση Αναπτυξιακή

Εργαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΕΛΗ

Γωνιωτάκης Γεώργιος (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.)

Δημουλάς Κωνσταντίνος (IN.E.-Γ.Σ.Ε.Ε.)

Κόνσολας Αντώνης (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)

Κρεμαλής Κωνσταντίνος (Ε.Κ.Α.Υ.Π.)

Μπαρδάνη Ρένα (Σ.Ε.Β.)

Oλύμπιος Αθανάσιος (Κ.Ε.Κ. ΑΚΜΩΝ)

Πολίτης Τάκης (I.O.B.E.)

Παπαδόπουλος Δημήτριος (ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε.)

Παπαργύρης Ιωάννης (K.E.K. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)

Πετροχείλου Άννα (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Ρούλιας Αθανάσιος (Ε.Ε.Δ.Ε.)

Σταμπουλής Μιλτιάδης (ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ)
 
Στελέχη της Α.Σ. «Εμπειρία»

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Απόστολος Ξυράφης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:

Παναγιώτης Δούκας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ:

Δρ. Μάρθα Θεοδώρου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Γιάννης Καλύβας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:

Δρ. Μιλτιάδης Σταμπουλής

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Δρ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου

Η οργάνωση της διακρατικής συνεργασίας αποτελεί αντικείμενο της Ενέργειας Ι και παράλληλα διαχέεται στο σύνολο του έργου με ανταλλαγές επισκέψεων και εμπειριών, συμμετοχή σε συναντήσεις και μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά και κοινές επεξεργασίες σε επίπεδο παραδοτέων, εφόσον αυτό είναι εφικτό από τη συνάφεια των έργων.

Η διακρατική συνεργασία είναι τριμερής και συμπεριλαμβάνει μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη «KHEOPS» που καλύπτει την περιοχή της Τουλούζης στην Νοτιοδυτική Γαλλία, μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη «L' ERA DELL' ACCESSO AGRICOLO - EOLO» από τo Μπάρι στη Νοτιανατολική Ιταλία και την Ελληνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΜΠΕΙΡΙΑ». Συντονιστής της διακρατικής συνεργασίας είναι ο συντονιστής φορέας της Γαλλικής Α.Σ.

Στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας που θα λειτουργήσουν σε διακρατικό επίπεδο, η ελληνική ΑΣ θα έχει άμεση συμμετοχή στην ομάδα στήριξης και στις δραστηριότητες αναφορικά με τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς των επιχειρήσεων για τη διαχείριση των αλλαγών, με την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και με την αξιολόγηση της ολοκληρωμένης μετάβασης σε νέα ευέλικτα σχήματα εργασίας για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Η πρόθεση όλων των συμμετεχόντων είναι μεγάλο μέρος από τα προϊόντα και τις δραστηριότητες που αποτελούν μέρος του εθνικού σχεδίου δράσης να υλοποιηθούν και στη συνέχεια να διαδοθούν σε διακρατικό επίπεδο και το αντίστροφο.

1η Συνάντηση των Διακρατικών Εταίρων στην Αθήνα

Την 4η Νοεμβρίου 2005, πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση των Διακρατικών Εταίρων του έργου Experience, στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Κ.Π. EQUAL, όπου αποφασίσθηκε η κοινή μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στις αντίστοιχες χώρες των εταίρων καθώς και οι προδιαγραφές του οδηγού καλών πρακτικών (Vademaecum) που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας των τριών διακρατικών εταίρων. Συμμετείχαν, από την Ιταλία (EOLO) οι κ.κ.: I. Paolino, G. Baciocchi, και S. Mariano, από τη Γαλλία (KHEOPS) οι κες: Baurrel και G. Tafforeau και από την Ελλάδα (ΕΜΠΕΙΡΙΑ) οι κ.κ.: Ν. Αναλυτής, N. Αντζινάs, A. Κόνσολαs, B. Κριατσιώτη, Ν. Λάπαs, Ρ. Μπαρδάνη, Ι. Καλύβας, Δ. Παπαδόπουλος, Μ. Σταμπουλής, Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Απ. Ξυράφης.

2η Συνάντηση των Διακρατικών Εταίρων στο Μπάρι

Στις 9 και 10 Μαρτίου 2006, πραγματοποιήθηκε η 2η διακρατική συνάντηση μεταξύ των τριών Αναπτυξιακών Συμπράξεων που συμμετέχουν στο Έργο Experience, στο Μπάρι της Ιταλίας,
Οι εργασίες της πρώτης μέρας της Συνάντησης επικεντρώθηκαν στην σύνταξη του οδηγού καλών πρακτικών για την ενεργό γήρανση, στη βάση της κοινής μεθοδολογίας που είχαν αποδεχθεί οι εταίροι κατά τη διάρκεια της 1ης Διακρατικής Συνάντησης της Αθήνας.
Τη δεύτερη ημέρα, πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι, με θέμα την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, τη δια βίου μάθηση και τη διαχείριση της γήρανσης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων καθώς και της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν, επίσης, τα τρία έργα των Αναπτυξιακών Συμπράξεων σε εθνικό επίπεδο καθώς και το κοινό πρόγραμμα δράσης τους.

3η Συνάντηση των Διακρατικών Εταίρων στην Τουλούζη

Στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2006 πραγματοποιήθη-κε η διακρατική συνάντηση μεταξύ των τριών αναπτυξιακών συμπράξεων που συμμετέχουν στο Έργο Experience, στην Τουλούζη της Γαλλίας.
Οι εργασίες της πρώτης μέρας αφορούσαν την επαγγελματική κατάρτιση και πρόσβαση στο επάγγελμα του αγρότη στη Γαλλία καθώς και τη συμβουλευτική (mentoring). Επιπλέον έγινε παρουσίαση της προόδου των εθνικών σχεδίων.
Το κυρίαρχο θέμα της δεύτερης ημέρας ήταν η παρουσίαση της εξατομικευμένης συμβουλευτικής - καθοδήγησης (tutoring). Συζητήθηκαν επίσης οι άλλες δράσεις, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν, και συμφωνήθηκε η επόμενη διακρατική συνάντηση να πραγματοποιηθεί στην Ιταλία.


Προϊόντα - Μελέτες
(Common Deliverables - Surveys)

α/α

Τίτλος Δράσης

1

Μελέτη ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης της ηλικιακής διάρθρωσης του ανθρωπίνου δυναμικού στον πρωτογενή, δευτερογενή & τριτογενή τομέα.

2

Παρουσίαση των καλών πρακτικών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Οι δύο παραπάνω Δράσεις αποτελούν τις εναρκτήριες του Υποέργου ΙΙ και αφορούν στην τεκμηρίωση των βασικών συνιστωσών που συνθέτουν το πρόβλημα της ενεργού γήρανσης στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας καθώς και στην ανάδειξη καλών πρακτικών αναφορικά με τις προσπάθειες βελτίωσης της θέσης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν δε μελετητικό χαρακτήρα.

3

Παράμετροι Αποτελεσματικότητας των Διαφόρων Εργαλείων Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης

4

Μέθοδοι αντιμετώπισης των προβλημάτων της ενεργού γήρανσης

Οι παραπάνω Δράσεις αφορούν στην ανάπτυξη εργαλείων και διαδικασιών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης στις επιχειρήσεις στη βάση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων Δράσεων 1 και 2, αλλά και στην εκπόνηση μελέτης εμπειρογνωμοσύνης για τον προσδιορισμό των κρίσιμων παραμέτρων αποτελεσματικότητας των εργαλείων που θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν.

5

Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα στα ζητήματα της ενεργούς γήρανσης

6

Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα στα ζητήματα της ενεργούς γήρανσης

7

Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση μικρών επιχειρήσεων του τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών στα ζητήματα της ενεργούς γήρανσης

8

Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση στα ζητήματα της ενεργού γήρανσης σε επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα

9

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ενεργούς Γήρανσης από τις Επιχειρήσεις

Οι παραπάνω Δράσεις έχουν ως στόχο μέσω πιλοτικών εφαρμογών να διερευνήσουν τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των παραδοτέων των προηγουμένων Δράσεων 3 και 4 και συγκεκριμένα τη λειτουργικότητα των εργαλείων και των διαδικασιών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης.

10

Πολιτικές Διαχείρισης Ενεργού Γήρανσης (Ι)

11

Πολιτικές Διαχείρισης Ενεργού Γήρανσης (ΙΙ)

12

Πολιτικές Διαχείρισης Ενεργού Γήρανσης (ΙΙΙ)

13

Δημιουργία Δικτύου διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού ευαισθητοποιημένων σε θέματα ενεργού γήρανσης

14

 

Αποτίμηση Αποτελεσμάτων των πιλοτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης σε πολιτικές διαχείρισης ενεργού γήρανσης.
Η επιτυχία του όλου εγχειρήματος εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη λειτουργία των πολλαπλασιαστών, δηλ. των φυσικών προσώπων που θα υποστηρίξουν σε κλίμακα επιχείρησης τις πολιτικές διαχείρισης ενεργού γήρανσης. Η επιλογή και η ενημέρωση των προσώπων αυτών για το έργο και το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν αποτελεί το βασικό αντικείμενο της συγκεκριμένων Δράσεων (10, 11, 12, 13, 14).

15

Ανάπτυξη εργαλείων συμβουλευτικής της κατάρτισης

16

Τυποποίηση πρωτοκόλλων θεματικών ενοτήτων κατάρτισης

17

Πιλοτικές Εφαρμογές Κατάρτισης

18

Προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για την εξ' αποστάσεως κατάρτιση και δημιουργία οδηγού σπουδών

19

Εξ' αποστάσεως Κατάρτιση

20

Εκθέσεις αξιολόγησης συμβατικών και εξ αποστάσεως πιλοτικών καταρτίσεων

Οι παραπάνω Δράσεις αναφέρωνται στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση πιλοτικών εφαρμογών κατάρτισης της ομάδας - στόχου.

21

Διαμόρφωση πλαισίου κινήτρων για την ενεργό γήρανση

22

Θεσμική κατοχύρωση ευέλικτων μορφών της σχέσης: απασχόληση-συνταξιοδότηση

Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων υποστήριξης στην πράξη της ομάδας-στόχου, με τις Δράσεις 20 και 21 ανοίγει ο κύκλος των παρεμβάσεων θεσμικού χαρακτήρα. Αναφέρονται στην εξειδίκευση των εργασιακών όρων και συνθηκών ατόμων της ηλικιακής ομάδας στόχου, καθώς και στην υιοθέτηση ευέλικτων μορφών στη σχέση απασχόλησης-συνταξιοδότησης. Οι παραπάνω δράσεις θα λάβουν σοβαρά υπόψη τη διάσταση του φύλου με πιθανή υιοθέτηση θετικών ρυθμίσεων υπέρ των γυναικών στο πλαίσιο των επιμέρους θεσμικών ρυθμίσεων.

23

Οριοθέτηση μορφών Κοινωνικού Διαλόγου: ενεργός γήρανση

24

Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου Δυναμικού.

25

Τυποποίηση διαδικασιών για την εδραίωση του Κοινωνικού Διαλόγου σε θέματα πολιτικών διαχείρισης ενεργού γήρανσης.

 

Βασικός στόχων των Δράσεων 22, 23 και 24 είναι η τυποποίηση των διαδικασιών για την εδραίωση του κοινωνικού διαλόγου στο ζήτημα της ενεργού γήρανσης.

26

Προσδιορισμός των διαδικασιών και των εργαλείων επιλογής των συμμετεχόντων στα workshops ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου

27

Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου

Αντικείμενο των Δράσεων 25 και 26 αποτελεί η κατάρτιση στελεχών ώστε να καταστούν ικανά να λειτουργήσουν ως στελέχη του Παρατηρητηρίου και να αναλάβουν τη συντονιστική λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών δομών - αντενών του.

28

Οριοθέτηση δραστηριοτήτων και προσδιορισμός πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας Παρατηρητηρίου Προώθησης Κοινωνικού Διαλόγου

29

Ευαισθητοποίηση - ενημέρωση εργαζομένων, εργοδοτών, κοινωνικών εταίρων για τους σκοπούς και τη δράση του Παρατηρητηρίου

30

Καταστατική σύσταση Παρατηρητηρίου Προώθησης Κοινωνικού Διαλόγου

Το Παρατηρητήριο θα στηριχθεί στον κοινωνικό διάλογο και θα συντελέσει στην ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις πολιτικές απασχόλησης και προώθησης της ενεργού γήρανσης. Κύριος σκοπός της λειτουργίας του αποτελεί η συλλογή, ανταλλαγή και διάχυση της πληροφόρησης, η παρακολούθηση των διαχρονικών εξελίξεων στο ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας της ομάδας-στόχου, η παρακολούθηση των πολιτικών και των εξειδικευμένων μέτρων για την ενεργό γήρανση, η διερεύνηση καλών πρακτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της απασχόλησης στην ηλικιακή ομάδα-στόχο

31

Πλαίσιο διαχείρισης και παρακολούθησης.
Η συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες συντονισμού και διαχείρισης ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή υλοποίηση και η ολοκλήρωση του συνόλου των δράσεων στα πλαίσια του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος και σύμφωνα με τις συμφωνημένες προδιαγραφές τους.

32

Εσωτερική Αξιολόγηση του έργου

33

Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου

Οι Δράσεις 31 και 32 αναφέρονται στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση όλου του παρόντος έργου. Η εσωτερική αξιολόγηση θα διενεργηθεί σε δύο επίπεδα: α) on going αξιολόγηση και β) ex post αξιολόγηση. Ειδικότερα θα εκτιμηθούν οι παράμετροι οι οποίες σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα του συνόλου των επιμέρους ενεργειών και θα αξιολογηθεί η αφομοίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους δράσεων. Η εξωτερική αξιολόγηση θα διενεργηθεί μετά την ολοκλήρωση του Υποέργου ( ex post αξιολόγηση) για την διερεύνηση της επίτευξης ή μη των προκαθορισμένων στόχων. Ειδικότερα με την εξωτερική αξιολόγηση επιδιώκεται ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των δράσεων του Υποέργου και επίτευξης των επιδιωκομένων τιμών-στόχων / αποτελεσμάτων, στη βάση των αρχών υλοποίησης της Κ.Π. EQUAL, των στρατηγικών σχεδιασμών και των τελικών παραδοτέων - προϊόντων.

34

Διάχυση - Προβολή υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του έργου.
Η Δράση περιλαμβάνει πληροφόρηση και δημοσιότητα που θα πραγματοποιηθούν από την ΑΣ για την διάδοση, την προβολή αλλά και την υιοθέτηση των προϊόντων και των καλών πρακτικών, κυρίως από τις επιχειρήσεις και τους φορείς άσκησης πολιτικής με την ενεργό συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων.

35

 

Διακρατική Συνεργασία: EXPERIENCE

Οι τρεις Αναπτυξιακές Συμπράξεις θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν στην υλοποίηση των εθνικών σχεδίων και να συμπληρώσουν τις παρεμβάσεις που έχουν προγραμματισθεί να γίνουν στο πλαίσιο αυτών αναπτύσσοντας από κοινού καινοτόμες μεθοδολογίες, εργαλεία και υποστηρικτικό υλικό και μεταφέροντας την εμπειρία και τεχνογνωσία από την μία χώρα στην άλλη όσον αφορά την διαχείριση της ενεργού γήρανσης. Η διακρατική συνεργασία θα αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να πραγματοποιηθεί πιλοτική δοκιμή των προϊόντων που θα παραχθούν στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων στις άλλες χώρες και να διαδοθούν διαφορετικές και καινοτόμες διαδικασίες και προσεγγίσεις για την ενεργό γήρανση.

Η όλη διακρατική εργασία θα ενσωματωθεί σε μια έκθεση, όπου θα συνοψίζονται οι διακρατικές δραστηριότητες και η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πλαίσιο καθοδήγησης/ οδηγός για αυτούς που θα θελήσουν να προσεγγίσουν την διακρατική εμπειρία. Το κείμενο θα δοθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως επίσης και τα αποτελέσματα της διακρατικής συνεργασίας θα παρουσιασθούν σε μια τελική ημερίδα με τη συμμετοχή των διακρατικών εταίρων.

Πρωταρχικός στόχος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (Κ.Π.) «EQUAL» είναι η ανάπτυξη και η προώθηση νέων τρόπων και πρακτικών στον τομέα της απασχόλησης για την αντιμετώπιση κάθε μορφής διακρίσεων και ανισοτήτων (λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας ή ηλικίας) που βιώνουν όσοι επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή βρίσκονται ήδη σε αυτή.

Η Πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω Αναπτυξιακών Συμπράξεων, οι οποίες έχουν συσταθεί σε τοπικό, περιφερειακό ή και κλαδικό επίπεδο. Τα έργα των Αναπτυξιακών Συμπράξεων δρουν σε ορισμένα θεματικά πεδία, τα οποία ορίζονται στα πλαίσια των τεσσάρων αξόνων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και επιλέγονται από κάθε κράτος μέλος ανάλογα με τις ανάγκες και προτεραιότητες των αγορών εργασίας.

Οι τέσσερις άξονες για την απασχόληση δίνουν έμφαση στα εξής πεδία παρέμβασης:

 • στη βελτίωση της απασχολησιμότητας
 • στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος
 • στην ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των απασχολουμένων
 • στην ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες.

Ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία της Πρωτοβουλίας αποτελεί η χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων ως μέσο για την επίτευξη των στόχων των Αναπτυξιακών Συμπράξεων. Επιπλέον, ως κυριότερο στοιχείο κρίνεται η ανάπτυξη επιτυχών καινοτομιών, μέσω διακρατικής συνεργασίας, που να έχουν δυνατότητα ευρύτερης εφαρμογής και διάδοσής τους, προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος αντίκτυπος στην κεντρική πολιτική.

Η Κ.Π. « EQUAL » χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με 2.847 εκ. ευρώ για την περίοδο 2000-2006. Το ποσό που αντιστοιχεί στην Ελλάδα είναι 104,1 εκ. ευρώ

Copyright Α.Σ. Εμπειρία 2007
 


ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ